ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | บุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
อาจารย์ ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
อาจารย์
หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์ :paranee.vis@mahidol.ac.th ชื่อภาษามือ

อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ภาพ รศ. ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี ภาพ ผศ. ดร. อาดัม นีละไพจิตร ภาพ ดร. วรางคณา รัชตะวรรณ
รศ. ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี ผศ. ดร. อาดัม นีละไพจิตร ดร. วรางคณา รัชตะวรรณ
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์
อีเมล์ :tavee.che@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :adam.nee@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :warangkana.rat@mahidol.ac.th
ภาพ ดร. สุจิตรา เขียวศรี  ภาพ นายอภิชาติ ธรรมมุลตรี ภาพ  ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา
ดร. สุจิตรา เขียวศรี นายอภิชาติ ธรรมมุลตรี รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา
อาจารย์ อาจารย์ รองศาสตราจารย์
อีเมล์ :suchittra.khe@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :apichat.tha@mahidol.ac.th อีเมล์ :nuttaneeya.tor@mahidol.ac.th
ภาพ นายธรรม จตุนาม ภาพ ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง ภาพ อาจารย์ ดร. วีระแมน นิยมพล
อาจารย์ ดร. ธรรม จตุนาม ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อาจารย์ ดร. วีระแมน นิยมพล
อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์
อีเมล์ :tam.tat@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :issavara.sir@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ : wiraman.niy@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
ภาพ อาจารย์ ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล ภาพ นางอรอนงค์ สงเจริญ ภาพ นายสุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล
อาจารย์ ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล นางอรอนงค์ สงเจริญ นายสุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล
อาจารย์ อาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์
อีเมล์ :parinya.sir@mahidol.ac.th อีเมล์ :ornanong.son@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :supachan.tra@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารและธุรการ
ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ภาพนางศิริวรรณ วิทยาเวช ภาพนางสาวนาตยา กลมจีน
นางศิริวรรณ วิทยาเวช นางสาวนาตยา กลมจีน
นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :siriwan.vit@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :nadtaya.klo@mahidol.ac.th