ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | บุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานคณบดี
งานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ

ภาพนายมานะ ประทีปพรศักดิ์
นายมานะ ประทีปพรศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ระดับชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
อีเมล์ : mana.pra@mahidol.ac.th

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพนางสาวนัฐธรินทร์รดา ธัญธนชำนาญกิจ ภาพนายธนินท์ธร  อัศวกุลธารินท์
นางสาวนัฐธรินทร์รดา ธัญธนชำนาญกิจ นายธนินท์ธร อัศวกุลธารินท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล์ :nattharinrada.tha@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :tanintorn.ats@mahidol.ac.th

หน่วยโสตทัศนศึกษา

ภาพของ นายณัฐเขต สัจจะมโน
นายณัฐเขต สัจจะมโน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
รักษาการหัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา
อีเมล์ : nathakhed.suj@mahidol.ac.th
ภาพนายสุวัฒน์ชัย  จันทร์เฮง ภาพนางสาวปิยนุช  สร้อยซิ้ม ภาพนายพัสกร ปลื้มถนอม
ดร.สุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง นางสาวปิยนุช สร้อยซิ้ม นายพัสกร ปลื้มถนอม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อีเมล์ :suwatchai.cha@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :piyanut.soi@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :passakorn.plu@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ