ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | บุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานคณบดี
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

หน่วยส่งเสริมวิชาการ

ภาพนางสาวนดา ดำริห์เลิศ
นางสาวนดา ดำริห์เลิศ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อีเมล์ :nada.dam@mahidol.ac.th
ภาพนางศิริพร ทัศนิยม ภาพนางสาวณัฐวรรณ ฟุ้งเกียรติขจร
นางศิริพร ทัศนิยม นางสาวณัฐวรรณ ฟุ้งเกียรติขจร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :siriporn.tas@mahidol.ac.th
อีเมล์ :nattawan.fun@mahidol.ac.th

หน่วยทะเบียนและวัดผล

ภาพนางอุมา ดุลยะเพ็ญ ภาพนางสาวจินตนา ขุนสุทน
นางอุมา ดุลยะเพ็ญ นางสาวจินตนา ขุนสุทน
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :uma.dul@mahidol.ac.th
อีเมล์ :jintana.khu@mahidol.ac.th

หน่วยกิจการนักศึกษา

ภาพนางสาววรรณา จิตรักมั่น ภาพนางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว
นางสาววรรณา จิตรักมั่น นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :wanna.jit@mahidol.ac.th
อีเมล์ :wanarat.tab@mahidol.ac.th