ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | บุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานคณบดี
งานบริหารทั่วไป

ภาพนางสาวชลิตา ไร่เหนือ
นางสาวชลิตา ไร่เหนือ
นักวิเทศสัมพันธ์
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :chalita.rai@mahidol.ac.th

หน่วยสารบรรณและเลขานุการ

ภาพนางสาวบุณยนุช พลายเล็ก
นางสาวบุณยนุช พลายเล็ก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยสารบรรณและเลขานุการ
อีเมล์ :boonyanuch.pla@mahidol.ac.th
ภาพนางนิตยา รอดยูร ภาพนางสาวปนัดดา เทียนกระจ่าง ภาพนางสาวปวีณา ใจสุทธิ์
นางนิตยา รอดยูร นางสาวปนัดดา เทียนกระจ่าง นางสาวปวีณา ใจสุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :nittaya.roo@mahidol.ac.th อีเมล์ : panatda.tea@mahidol.ac.th อีเมล์ :paweena.jai@mahidol.ac.th

หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพนางฉัตรดาว นิยมสุจริต
นางฉัตรดาว นิยมสุจริต
นักประชาสัมพันธ์
รักษาการหัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ฯ
อีเมล์ :chatdao.niy@mahidol.ac.th

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

ภาพนางสาวชลิตา ไร่เหนือ Mr.Juan Carlos Calderon Lopez
นางสาวชลิตา ไร่เหนือ Mr.Juan Carlos Calderon Lopez
นักวิเทศสัมพันธ์ International Relations Officer
อีเมล์ :chalita.rai@mahidol.ac.th อีเมล์ :juancarlos.cal@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ

หน่วยห้องสมุด

ภาพนางสาวประมวล คำมาก ภาพ นางอร่ามศรี ภูโต ภาพ นาง ธีรนุช ศิริพิพัฒน์
นางสาวประมวล คำมาก นางอร่ามศรี ภูโต นาง ธีรนุช ศิริพิพัฒน์
บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
อีเมล์ :pramual.kum@mahidol.ac.th อีเมล์ :aramsri.pho@mahidol.ac.th อีเมล์ :teranuch.sir@mahidol.ac.th