ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | บุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานคณบดี
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ภาพนายชยพัทธ์ สมรูป
นายชยพัทธ์ สมรูป
วิศวกร
รักษาการแทนหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
อีเมล์ :chayapat.som@mahidol.ac.th

หน่วยสาธารณูปโภคภูมิทัศน์และความปลอดภัย

ภาพนายปานเทพ  ปานทั่งทอง
นายปานเทพ ปานทั่งทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยสาธารณูปโภคภูมิทัศน์และความปลอดภัย
อีเมล์ :panthep.pan@mahidol.ac.th
ภาพนายจำรัส กิ่งสวัสดิ์ ภาพนายนิคม โสรส ภาพนายบุญมี พลชำนาญ
นายจำรัส กิ่งสวัสดิ์ นายนิคม โสรส นายบุญมี พลชำนาญ
ช่างเทคนิค ผู้ช่วยช่างทั่วไป พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์ :jumrus.kin@mahidol.ac.th
อีเมล์ :nikhom.soo@mahidol.ac.th
อีเมล์ :boonmee.poc@mahidol.ac.th
ภาพนายต่อศักดิ์  ถิ่นวัฒนากูล ภาพนางนภาลัย แย้มเดช ภาพนางวิไลวรรณ พวงมาลัย
นายต่อศักดิ์ ถิ่นวัฒนากูล นางนภาลัย แย้มเดช นางวิไลวรรณ พวงมาลัย
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานสถานที่ พนักงานสถานที่
อีเมล์ :tosak.tin@mahidol.ac.th อีเมล์ :napalai.yam@mahidol.ac.th
อีเมล์ :wilaiwan.pug@mahidol.ac.th
     
ภาพนางจันทร์เพ็ญ ลอยประโคน ภาพนางสาวกิมหลัน สารมานิตย์ ภาพนางสาวณัฐชา การะเกตุ
นางจันทร์เพ็ญ ลอยประโคน นางสาวกิมหลัน สารมานิตย์ นางสาวณัฐชา การะเกตุ
พนักงานสถานที่ พนักงานสถานที่ พนักงานสถานที่
อีเมล์ :janpen.loy@mahidol.ac.th
อีเมล์ :kimlhan.sar@mahidol.ac.th
อีเมล์ :nutcha.kar@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารและธุรการ

ภาพนางสาวลาวัณย์ ชาวนาฟาง
นางสาวลาวัณย์ ชาวนาฟาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยบริหารและธุรการ
อีเมล์ :lawan.cha@mahidol.ac.th
ภาพนางอนุลักษ์ พลชำนาญ
นางอนุลักษ์ พลชำนาญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ :anuluk.pol@mahidol.ac.th