ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | บุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานคณบดี
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ

ภาพนางศริวัลย์ ไพบูลย์
นางศริวัลย์ ไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ
อีเมล์ :sariwan.phi@mahidol.ac.th

หน่วยนโยบายและแผน

ภาพนางสาวธัชกมล ปรองดอง
นางสาวธัชกมล ปรองดอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ :tachkamon.prd@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ