ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | บุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานคณบดี
งานคลังและพัสดุ

ภาพนางศลิษา ศรีอินทร์
นางศลิษา ศรีอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ
อีเมล์ :salisa.chu@mahidol.ac.th

หน่วยพัสดุ

ภาพนางสาวพัฒน์จิรา ธนทรัพย์ประภา ภาพนายปิยะ บุณยทัต
นางสาวพัฒน์จิรา ธนทรัพย์ประภา นายปิยะ บุณยทัต
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ :patjira.wet@mahidol.ac.th อีเมล์ :piya.bun@mahidol.ac.th

หน่วยการเงินและบัญชี

ภาพนางอ้อมเดือน ชาติวิทยา ภาพนางสาวนภาลัย จันทราภาส
นางอ้อมเดือน ชาติวิทยา นางสาวนภาลัย จันทราภาส
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ :ormduan.san@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ
อีเมล์ :napalai.jan@mahidol.ac.th