ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน

ประวัติ อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน

รูป  ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาควิชา
ภาควิชาหูหนวกศึกษา
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษย์-สังคม) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่สนใจ

  • 1. เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)
  • 2. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Communication and Technology)
  • 3. นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)
  • 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
  • 5. หูนวกศึกษา (Deaf Studies)
  • 6. จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Contemplative Education and Transformative Learning)

ผลงานวิชาการ

ปรเมศวร์ บุญยืน และคณะ. (2555). การพัฒนาระบบการบันทึกภาพวีดิทัศน์การเรียนการสอนนักศึกษาพิการทางการได้ยิน สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.

ปรเมศวร์ บุญยืน, กานต์ อรรถยุกติ และประทุมทอง ไตรรัตน์. (2557).สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีการศึกษา.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

กานต์ อรรถยุกติ, ปรเมศวร์ บุญยืน และสุขสิริ ด่านธนวานิช. (2557).การประเมินแผนงานวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา.
สำนักานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.


บทความวิชาการ

ปรเมศวร์ บุญยืน และ กานต์ อรรถยุกติ. (2557). สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีการศึกษา. Thailand Research Symposium 2014 Proceedings.
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ. 7-11 สิงหาคม 2557

กานต์ อรรถยุกติ และ ปรเมศวร์ บุญยืน. (2557). การประเมินแผนงานวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา.
Thailand Research Symposium 2014 Proceedings.โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ.
7-11 สิงหาคม 2557