ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง

ประวัติ อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง

รูปอาจารย์ ดร. สุนันทา  ขลิบทอง
ตำแหน่ง
- รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ - อาจารย์ประจำภาควิชาหูหนวกศึกษา
อีเมล์
เบอร์ติดต่อ
098-689-8979

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy, Faculty of Education, Monash University, Australia (Specialisation: Early childhood and inclusive education)
ปริญญาโท
Master of Education (Specialization: Early Childhood Education), Monash University, Australia
ปริญญาตรี
Bachelor of Education (1st Class Honours) (Major: Early Childhood Education), Chulalongkorn University, Thailand

สาขาวิชาที่สนใจ

Early intervention, Early childhood, Inclusion, Disabilities, Teacher education

ผลงานวิชาการ

โครงการวิจัยที่ดำเนินการผ่านมา

• 2016 - Understanding how structured teaching combined with visual strategies enhances the academic performance of children with autism: A collaborative project. (CIs: Agbenyega, J. & Klibthong, S.; Au$71,000). Funded by Special Education Bureau of the Ministry of Education, Thailand.

• 2016 - A pilot project to understand support systems that enhance equity and participation of students with disability in higher education for special education professionals (CIs: Agbenyega, J. & Klibthong, S.; Au$11,400). Funded by Office of the Higher Education Commission, Thailand.

• 2016 - Paticipatory Action Research for School-based Managed and Teacher appraisal. (CIs: Agbenyega, J & Klibthong, S.; Au$22,000). Funded by Special Education Bureau of the Ministry of Education, Thailand.

• 2015 - Engaging teachers and directors: Visual strategies in disability and inclusive education (CI: Klibthong, S.; 80,000 Bahts). Funded by Special Education Bureau of the Ministry of Education, Thailand.

• 2014 - 2015 - Professional learning in early intervention and inclusive education: (CIs: Agbenyega, J., & Klibthong, S.; $127, 800), Special Education Bureau of the Ministry of Education, Thailand.

• 2013 - An Inclusive and Early Intervention Immersion program for Directors of the Ministry of Education of Thailand Part1 ($10,800.00; CIs: Agbenyega, J., & Klibthong, S.). Funded by Ministry of Education of Thailand.

• 2012 - Developing Parents' & Teachers' Understanding of Disability/Additional Needs Support & Learning within the Victorian Early Years Learning Framework (CIs: Agbenyega, J., Rivalland) ($19,971.00)


Book Chapters

Klibthong, S. & Agbenyega, J. S. (2015).Re-imagining inclusive research and practice: a focus on Bourdieu's concepts of habitus, capital, doxa and field. In Deppeler, J. M., Loreman, T., Smith, R. & Florian, L. (eds.). Inclusive Pedagogy Across the Curriculum (pp. 149 – 167) Bingley UK: Emerald Group Publishing Limited.

Klibthong, S. & Agbenyega, J. S. (2014). Thai Early Childhood Educators' Perspectives: Transforming Inclusive Teachers to Move Beyond Religiosity. In P. Jones (Ed.), Bringing Insider Perspectives into Inclusive Teacher learning: Potentials and Challenges for Educational Professionals (pp. 121-132). London, UK: Taylor & Francis/Routledge.


Published Peer Reviewed Journal Papers

Agbenyega, J., & Klibthong, S. (2015). Transforming Thai preschool teachers' knowledge on inclusive practice: A collaborative inquiry. Australian Journal of Teacher Education, 40(7), 57-69.

Klibthong, S., Fridani, L., Ikegami, K., & Agbenyega, J. (2014). The relationship between quality early childhood programs and transition services in inclusive education of young children. Asian Journal of Inclusive Education, 2(1), 25-39.

Agbenyega, J., & Klibthong, S. (2014). Assessing Thai early childhood teachers' knowledge of inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 18(12), 1247-1261.doi: 10.1080/13603116.2014.886306 (Ranked A)

Klibthong, S. (2013). Exploring Thai Early childhood teachers' understanding, beliefs and concerns of inclusive education: A case study of an early childhood centre. Journal Educational Studies, Trends and Practices, 3(1), 16-32.

Agbenyega, J. S., & Klibthong, S. (2013). Whole school initiative: Has inclusive education gone astray? International Journal of Whole Schooling, Special Issue: Whole and inclusive schooling: A promising symbiosis, 9(1), 3-22.

Klibthong, S. (2012). Re-imagining inclusive education for young children: a kaleidoscope of Bourdieuian theorisation. International Education Studies, 5(4), 71-79. doi: 10.5539/ies.v5n4p71

Klibthong, S. (2012). Developing the understanding of the role of interpersonal interaction in early literacy development: a case study of a Thai public preschool. Australian Journal of Early childhood Education, 37(3), 121-128.

Agbenyega, J. S. & Klibthong, S. (2012). Transforming selves for Inclusive Practice: Experiences of Early Childhood Preservice Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 37(5), 24-36.

Klibthong, S. & Agbenyega, J. S (2012). Learning inclusively in higher education: a problem-based approach. Journal Educational Studies, Trends and Practices, 2(1), 105-121.

Agbenyega, J. & Klibthong, S. (2011). Early Childhood Inclusion: A postcolonial analysis of pre-service teachers' professional development and pedagogy in Ghana. Contemporary Issues in Early Childhood, 12(4), 403-414.

ผลงานอื่นๆ

Conferences Attended

Klibthong, S. (2013). Preschool teachers' beliefs about including children with disabilities in early childhood education. Paper presented at 29th Annual Pacific Rim International Conference on Disability and Diversity, in Honolulu, Hawaii, USA from 29-1 May 2013.

Agbenyega, J. S. & Klibthong, S. (2012). One classroom two worlds": A Bourdieuian theorisation of quality early childhood inclusive education. Paper presented at the International Conference on Early Childhood Care and Development (ECCD) "Supporting Children's Holistic Learning and Development: Homes, Schools and Communities", in Jakarta, Indonesia from 5-7 November 2012 at The Sultan Hotel.

Klibthong, S. (2012). Developing a theoretical framework for effective early childhood inclusive education. Paper presented at the 8th International Comparative education Conference in Bangkok, Thailand, from 8-11 July, 2012 at Chulalongkorn University.

Agbenyega, J. S. & Klibthong, S. (2012). Developing teacher identity for inclusive practice through 'Spaces of Difference' Paper presented at the 1st International Research in Early Childhood Education at the University of Cape Coast, Ghana from 22-23rd January 2012.

รางวัลที่เคยได้รับ

• 2014- Postgraduate Publications Award

• 2013- Monash Education Research Community (MERC) Publication Award for best student publication of the year.

• 2012-Monash Graduate Research Scholarship Award for academic merit (stipend)

• 2012-Monash International Postgraduate research Scholarship (for tuition fees)

• 2008- Academic Excellence Award: For achieving distinction and being selected as the recipient of the academic excellent award in Professional Teaching Practice (Specialized in Early Childhood Education) from Chulalongkorn University, Faculty of Education in 2008.