ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร

ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร

รูปอาจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร
ตำแหน่ง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ภาควิชา
ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์
adam.nee@mahidol.ac.th Neelapaijit@yahoo.com เบอร์มือถือ 087-7731718

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการฝึกอบรม

           วุฒิบัติ วิจัยหลังปริญญาเอก สาขาจิตบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • - Certificate (Year Program) "Psychological & Behavioral Strength-Base Through Innovative International Approaches" Asean Institute for Health Development Mahidol University, The Virginia Satir Global Network, USA and Institute for International Connections (IIC), USA. (2012)

 • - ปี2557 ประกาศนียบัตร "การประชุมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพจิตของครอบครัว" จัดโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 • - ปี2557 วุฒิบัตร การใช้คู่มือมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกสำหรับเด็กและวัยรุ่น จัดโดย สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

ประวัติการทำงาน

 • - 2551- ปัจจุบัน นักจิตวิทยาให้การปรึกษา บริษัท เฟิร์สคอนแทคเซ็นเตอร์

 • - 2553-2555 อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • - 2555-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • - 2557-2559 กรรมการบริหารและเลขานุการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย

1. อาดัม นีละไพจิตร (2555). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาคุณลักษณะผู้ให้คำปรึกษาชุมชนกับนักศึกษาสาขาจิตวิทยาชุมชน ม.ศิลปากร (เอกสารอัดสำเนา)

2. อาดัม นีละไพจิตร, ทวี เชื้อสุวรรณทวี, ปารณีย์ คุณเศษ (2556) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ นโยบายสังคมและกฎหมายด้านอาชีพ และการบูรณาการในสังคมอย่างเท่าเทียมของคนพิการ: แบบจำลองและถอดบทเรียน. (เอกสารอัดสำเนา)

3. ทวี เชื้อสุวรรณทวี,อาดัม นีละไพจิตร, ปารณีย์ คุณเศษ (2556) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ นโยบายสังคมและกฎหมายด้านการศึกษา และการบูรณาการในสังคมอย่างเท่าเทียมของคนพิการ: แบบจำลองและถอดบทเรียน. (เอกสารอัดสำเนา)

4. ปารณีย์ คุณเศษ, อาดัม นีละไพจิตร, ทวี เชื้อสุวรรณทวี (2556) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ นโยบายสังคมและกฎหมายด้านสุขภาพ และการบูรณาการในสังคมอย่างเท่าเทียมของคนพิการ: แบบจำลองและถอดบทเรียน. (เอกสารอัดสำเนา)

5. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์, สมศรี ศิริขวัญชัย, อาดัม นีละไพจิตร และคณะ (2557) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม (เอกสารอัดสำเนา)

6. พิมพา ขจรธรรม, อรอนงค์ สงเจริญ, อาดัม นีละไพจิตร และคณะ (2558) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลโครงการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (เอกสารอัดสำเนา)

7.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์, สมศรี ศิริขวัญชัย, อาดัม นีละไพจิตร และคณะ (2558) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม: กรณีศึกษาแผนพัฒนารายบุคคล (เอกสารอัดสำเนา)

8. พรธิดา วิเศษศิลปานนท์, สมศรี ศิริขวัญชัย, อาดัม นีละไพจิตร และคณะ (2558) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม: กรณีศึกษาแผนพัฒนารายบุคคล (เอกสารอัดสำเนา)

9. หนูค่ำ บุญสวน และอาดัม นีละไพจิตร (2559) รางานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาและพัฒนารูปแบบการทำงานอย่างเข้มแข็งของแกนนำเครือข่ายในศูนย์ฟื้นฟูเด็กและครอบครัว (เอกสารอัดสำเนา)

การเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย

1. อาดัม นีละไพจิตร (2556). การศึกษาคุณลักษณะผู้ให้คำปรึกษาชุมชนกับนักศึกษาสาขาจิตวิทยาชุมชน ม.ศิลปากร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - ธันวาคม 2556)

2. อาดัม นีละไพจิตร (2557) แนวคิดการให้คำปรึกษาชุมชนสู่รูปแบบของศูนย์บริการคนพิการ. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (มกราคม - ธันวาคม 2557)

3. อาดัม นีละไพจิตร (2557) จิตวิทยาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในระดับประถมศึกษา เอกสารประกอบการสอน ชุดวิชาการแนะแนวในระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. อาดัม นีละไพจิตร อาทิชา นราวรวัชร และพิมพา ขจรธรรม. (2558). ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์นิยม. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5

5. อาดัม นีละไพจิตร, ทวี เชื้อสุวรรณทวี, ปารณีย์ คุณเศษ. (2558). แบบจำลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 14 (มกราคม - ธันวาคม 2558)

6. Neelapaijit, A., Cheausuwantavee, T., Kunses. P and Suwansomrid, K. (2014). Occupation for Persons with Disabilities, Situation in thailand: Model and Lesson Learned. Manuscript for presentation in Ratchasuda International Conference on Disability 2014, Februly 20-21, 2014. ,Thailand.

7. ชูกลิ่น ผ่องแผ้ว และอาดัม นีละไพจิตร (2558). ความต้องการและการช่วยเหลือนักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหวในสถาบันอุดมศึกษา วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 14 (มกราคม - ธันวาคม 2558)

8. อาดัม นีละไพจิตร, ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ และ นนท์ วรพาณิชช์. (2558) การจัดการรายกรณีในศูนย์บริการคนพิการ. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)

9. Neelapaijit A, Wongpakaran T, Wongpakaran N, Thongpibul K. (2017). Pathogenic beliefs among patients with depressive disorders. Neuropsychiatr Dis Treat. 2017 Apr 10;13:1047-1055.


บทความวิชาการ

1. อาดัม นีละไพจิตร แนวคิดการให้คำปรึกษาชุมชนสู่รูปแบบของศูนย์บริการคนพิการ. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (มกราคม - ธันวาคม 2557)

2. อาดัม นีละไพจิตร (2557) จิตวิทยาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในระดับประถมศึกษา เอกสารประกอบการสอน ชุดวิชาการแนะแนวในระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมาชิกสมาคม

นักจิตวิทยาคลินิกไทย

รายวิชาสอนปริญญาโท

หลักการและทฤษฎีการให้การปรึกษา การแนะนำและการให้การปรึกษาชุมชน การให้การปรึกษาครอบครัว การประเมินในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สัมมนาประเด็นทางจิตวิทยาชุมชน การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กระบวนการกลุ่ม และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม การแนะแนวและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ

รายวิชาสอนปริญญาเอก

สัมมนาทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จิตวิทยาเกี่ยวกับคนพิการ การจัดการด้านอาชีพเกี่ยวกับคนพิการ

สาขาวิชาที่สนใจ

 • - การให้คำปรึกษากลุ่ม
 • - การให้คำปรึกษาครอบครัว
 • - การให้คำปรึกษาคู่สมรส
 • - การให้คำปรึกษาชุมชน
 • - การให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • - จิตบำบัด
 • - พลวัตรกลุ่ม