ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ ผศ.ดร. อารี ภาวสุทธิไพศิฐ

ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี ภาวสุทธิไพศิฐ

รูปอาจารย์อารี  ภาวสุทธิไพศิฐ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา
สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
อีเมล์
tg1532@hotmail.com
๐๒-๘๘๙๕๓๐๕ - ๙ ต่อ ๒๒๓๐

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
ศษ.ด.(การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์)
ปริญญาโท
นศ.ม.(ประชาสัมพันธ์)
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (ศิลปะ)

สาขาวิชาที่สนใจ

- การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) การเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเอง (Self-directed learning) การศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Education for special target group)


ผลงานวิชาการ

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์

๑. อารี ภาวสุทธิไพศิฐ, รานี เสงี่ยม และเพ็ญพักต์ แก้วดี. (2557). การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่มีลูกหูหนวกที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองสูง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.

๒. นัทที ศรีถม, รานี เสงี่ยม, อารี ภาวสุทธิไพศิฐ และคณะ.(2559) การพัฒนาสื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรงสำหรับนักศึกษาหูหนวกวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.

๓. รานี เสงี่ยม, ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล จรรยา ชัยนาม, นัทที ศรีถม, อารี ภาวสุทธิไพศิฐ และเสรี เทียนเจลี้. (2556). การพัฒนารูปแบบการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสำหรับนักศึกษาหูหนวก. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.

๔. อารี ภาวสุทธิไพศิฐ. (2554). การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์: ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี. โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.


บทความวิจัยที่ตีพิมพ์แผยแพร่

๑. อารี ภาวสุทธิไพศิฐ และคณะ. (2558). การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่มีลูกหูหนวกที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองสูง. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7(1), 57-67.

๒. อารี ภาวสุทธิไพศิฐ และคณะ. (2556). การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์: ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 5(2), 48-59.

๓. รานี เสงี่ยม, ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล, จรรยา ชัยนาม, นัทที ศรีถม, ดร.อารี ภาวสุทธิไพศิฐ และเสรี เทียนเจลี้. (2556). การพัฒนารูปแบบการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสำหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ. 9 12 (มกราคม-ธันวาคม 2556), 59-69.


บทความวิชาการ

อารี ภาวสุทธิไพศิฐ. (2558). สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเอง. วารสารครุศาสตร์สาร, 9(2), 95-101.