ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติอาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง

ประวัติอาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง

รูปอาจารย์อิศวรา ศิริรุ่งเรือง
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์
issavara.sir@mahidol.ac isvrss@gmail.com เบอร์ติดต่อ ๐๒ - ๘๘๙๕๓๑๕-๙ ต่อ ๑๒๔๐

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอริค ประเทศสหราชอาณาจักร
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ) มหาวิทยาลัยวอริค ประเทศสหราชอาณาจักร
ปริญญาตรี
ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย

สาขาวิชาที่สนใจ

 • - การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
 • - การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี
 • - สิทธิของคนพิการ
 • - การศึกษาด้านตาบอดและสายตาเลือนราง
 • - พิการศึกษา

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

(๑.) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • - Sirirungruang, I. (2005) Thai Students with Visual Impairment Perspective on ICT and Inclusive Education. Masters Dissertation. Institute of
  Education, University of Warwick.

 • - Sirirungruang, I. (2011) The Experiences of Visually Impaired Thai Students in Mainstream Schools. PhD Thesis. Institute of Education,
  University of Warwick.

 • - ครรชิต สมจิตต์, อิศวรา ศิริรุ่งเรือง, พรชัย กลับวิหค, วินัย อินเสมียน, อริสา สำรอง, อมร โฆษิดาพันธุ์ และคณะ. (2557). การศึกษาประสิทธิผลการนวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม
  โดยหมอนวดที่มีความบกพร่องทางการเห็น. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย.

 • - อิศวรา ศิริรุ่งเรือง. (2558). สิทธิในการเข้าถึงหนังสือเรียนของนักเรียนพิการทางการเห็น: มุมมองของสำนักพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิ์. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.

(๒.) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 • - Sirirungruang, I. (2008a) The experiences of Thai visually impaired students in mainstream schools. Paper presented at the Academic Conference
  on Disabled People : Blind and Low Vision. Ratchasuda College, Mahidol University, Thailand 26-27 August 2008.

 • - Sirirungruang, I. (2008b) The experiences of Thai visually impaired students in mainstream schools. Paper presented at the International
  Conference of Arts and Science, Gottenheim, Germany 1-4 December 2008.

 • -Sirirungruang, I. (2009) The experiences of Thai visually impaired students in mainstream schools. Paper presented at the 2nd Samaggi Academic
  Conference 2009 "Solutions for Thailand: How can we change Thailand in the next decade?". Cambridge University, United Kingdom 7-8
  February 2009.

 • - ครรชิต สมจิตต์ และอิศวรา ศิริรุ่งเรือง (2557). ความพึงพอใจของผู้รับบริการนวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมโดยหมอนวดที่มีความพิการทางการเห็น. การประชุมวิชาการระดับชาติ
  ด้านคนพิการ ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพ. มิถุนายน 2557.

 • - Sirirungruang, I. (2015) Making Students with Visual Impairment's Right to Access Textbooks Real: The Role of Ministry of Education in
  1stPublishers' Views. International Conference on Special Education. Centra Government Complex Hotel and Convention, Bangkok,
  Thailand 28-31 July 2015.

บทความวิชาการ

 • - Sirirungruang, I. and Ratanasakorn, S. (2010) 'The Education of Students with Visual Impairment in Thailand'. The Educator,
  Vol. XXII, Issue 2, pp. 13-16.