ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา

ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา

รูป ดร.นัทธี เชียงชะนา
ตำแหน่ง
- รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ - อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคล ที่มี ความต้องการพิเศษ
อีเมล์
natee.che@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อ..(66) 2-889 5315- 9 Ext. 2228


วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (เน้นด้านดนตรีบำบัด) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ดนตรีศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝึกอบรม
Training in Inclusive Education in the United States, School of Special Education, University of Northern Colorado, USA

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • 1. ดนตรีสำหรับการศึกษาพิเศษ
 • 2. ดนตรีบำบัดและดนตรีศึกษาในชั้นเรียนรวม
 • 3. ดนตรีบำบัดสำหรับเด็กออทิซึม เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาการ
 • 4. การวิจัย สถิติ และการวัดประเมินผลทางดนตรีศึกษาและดนตรีบำบัด
 • 5. การสังเคราะห์งานวิจัยและการวิเคราะห์อภิมาน

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

 • - นัทธี เชียงชะนา. (2559b). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาดนตรีกับคนหูหนวกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.
  วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, 5(2), 71–85.

 • - นัทธี เชียงชะนา. (2559a). ดนตรีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน: การประเมินความต้องการจำเป็นในโรงเรียน
  สอนคนหูหนวก. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, 5(1), 23-39.

 • - นัทธี เชียงชะนา และสมชัย ตระการรุ่ง. (2558). วิธีการบำบัดทางดนตรี: การวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัย.
  วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 10(13), 92-106.

 • - สมชัย ตระการรุ่ง และนัทธี เชียงชะนา. (2557). เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลในงานวิจัยทางดนตรีบำบัด: การวิเคราะห์เนื้อหา.
  วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ, 10, 92-106.

 • - Chiengchana, N. & Trakarnrung, S. (2014). The Effect of Kodály-based music experiences on joint
  attention in children with autism spectrum disorders. Asian Biomedicine, 8(4), 547-555.

 • - นงลักษณ์ วิรัชชัย, สิรินธร สินจินดาวงศ์, ภัทราวดี มากมี และ นัทธี เชียงชะนา. (2551). รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย
  ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ "เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม". กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง
  แผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).

รายงานการวิจัย

 • - พัชวรรณ พู่พิทยาสถาพร และนัทธี เชียงชะนา. (2560b). การวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีที่ใช้ในการบำบัดที่ มีผลต่อการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
  ร่วมทางสังคมในเด็กออทิซึม. รายงานการวิจัย โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติคลัสเตอร์การวิจัยด้านดนตรีบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล.

 • - นัทธี เชียงชะนา เพ็ญพักตร์ แก้วดี วิไลพร ปัจฉิมเพ็ชร และสร้อยทอง หยกสุริยันต์. (2560a). บทบาทของดนตรีในวัฒนธรรมของนักเรียนหูหนวก:
  กรณีศึกษาโรงเรียนสอนคนหูหนวกในประเทศไทย. รายงานการวิจัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.

 • - สมชัย ตระการรุ่ง และนัทธี เชียงชะนา. (2554). การสังเคราะห์งานวิจัยทางดนตรีบำบัดในประเทศไทย. รายงานการ วิจัย โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
  คลัสเตอร์การวิจัยด้านดนตรีบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล.

ผลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 • - Poopityastaporn, P. & Chiengchana, N. (In progress). Music therapy profession in Thailand.

 • - Poopityastaporn, P., Chiengchana, N., Sangtongpanichakul, P., & Pengcharoen, S. (In progress). Music therapy to
  reduce pain and anxiety in patients in recovery unit

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

 • - Chiengchana, N. & Trakarnrung, S. (2014). Music Therapy Interventions: A Content Analysis of Research in Thailand.
  Paper presented at 2014 International Symposium on Education and Psychology Fall Session Tokyo, Japan,
  12nd - 14th November 2014.

 • - Chiengchana, N. & Trakarnrung, S. (2014). Music Therapy Research in Thailand: A Content Analysis. Paper presented
  at 2014 International Symposium on Education, Psychology and Social Sciences Kyoto, Japan, 7th - 9th May 2014.

 • - Chiengchana, N. (2012). A Content Analysis of Qualitative Research Thesis in Music Education in Thailand. Poster session
  presented at the 30th ISME World Conference of the International Society for Music Education Thessaloniki, Greece,
  15th - 20th July 2012

 • - Suttachitt, N., & Chiengchana, N. (2011b). Synthesis of Music Education Research in Early Childhood Education in Thailand.
  Paper presented at the 8th Asia-Pacific Symposium on Music Education Research Taipei, Taiwan, 4th - 6th July 2011.

 • - Suttachitt, N., & Chiengchana, N. (2011a). The Development of Training Modules for Elementary Music Teachers, Grades
  4-6 on Teaching Music Based on Kodály Principles and Brain-Based Learning Theory. Paper presented at the 8th Asia-Pacific
  Symposium on Music Education Research Taipei, Taiwan, 4th - 6th July 2011.

 • - Chiengchana, N. (2010). Synthesis of Music Education Research in Thailand: Meta-analysis. Paper presented at the 29th ISME
  World Conference of the International Society for Music Education Beijing, China, 1st – 6th August 2010.

 • - Wiratchai, N., Sinjindawong, S., Makmee, P., & Chiengchana, N. (2008). Synthesis report of research presented at the
  academic meeting "Revealing of the Moral Virtures Horizon". Paper presented at the Academic Meeting "Revealing of the
  Moral Virtures Horizon", Moral Promotion Center (Public Organization), Thailand, 28-29 August 2008.

 • - Chiengchana, N., & Lawthong, N. (2008b). A meta-analysis of research in music education. Paper presented at the First
  Graduate Research Conference, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand, 28 August 2008.

ทุนและรางวัลที่เคยได้รับ

 • - Ratchasuda College's Fellowship for Workshop and Training and for Research Presentation (2013 – 2015)

 • - The 29th ISME World Conference of International Society for Music Education Scholarship for research presentation in
  Beijing, China (2010)

 • - Chulalongkorn University Graduate Scholarship for Master's degree student (2005 – 2007)

 • - Honorable mention of Thai classical music singing contest, Ramkhamhaeng University (2007)

 • - Winner of Thai classical music singing contest, Rotary Centre in Thailand (2007)

 • - The Highest GPA Award in Music Education, Chulalongkorn University (2006)

 • - Gold Medal Award in Music Education, Chulalongkorn University (2006)

 • - Certificate of Outstanding practical teaching in the field of Music Education, Chulalongkorn University (2005)

 • - Thanpuying Poonsap Noppawong na Ayudhya's Scholarship for the Student who obtained the Highest GPA in Music Education,
  Chulalongkorn University (2004)

รายวิชาที่สอน

ระดับปริญญาโท

 • รสกพ 500 ความพิการและคนพิการ

 • รสกพ 505 ปฏิบัติการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

 • รสกพ 601 สัมมนาทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

 • รสกพ 624 ดนตรีสำหรับการศึกษาพิเศษ

 • รสกพ 630 หัวข้อพิเศษทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

 • รสกพ 698 วิทยานิพนธ์

 • MSED 507 Research in Music Education (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)

 • MSMS 505 Special Topic I (Clinical Research in Music Therapy) (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)

 • MSMS 698 วิทยานิพนธ์ (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)

ระดับปริญญาตรี

 • รสหศ 218 ดนตรีกับคนหูหนวก

 • รสหศ 226 ละครสำหรับเด็กหูหนวก

 • รสหศ 462 การวิจัยทางการศึกษา

 • รสหศ 367 การพัฒนาหลักสูตร

 • รสหศ 364 การสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย

 • รสหศ 561/562 ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2

 • ดศดษ 471 การสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)