ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา

ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา

รูป ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
ตำแหน่ง
- รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา - หัวหน้าแขนงวิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ภาควิชา
ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์
ที่อยู่ปัจจุบัน
(สถานที่ทำงาน)
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 111 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170

วุฒิการศึกษา


ปริญญาเอก
Management University of Tasmania, Australia
ปริญญาโท
International Business University of Tasmania, Australia
ปริญญาตรี
Economics (Honours) (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานปัจจุบัน

ปัจจุบัน
-หัวหน้าแขนงวิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ

ความชำนาญการวิจัยใน 4 เรื่องดังนี้ (Expertise in four inter-linked research areas)

1. นวัตกรรม (ทั้งในเชิงการจัดการและเชิงนโยบาย) ในภาคธุรกิจ, ภาครัฐ และภาคไม่แสวงหากำไร (Innovation management and policy in the public, non-profit and private sectors)

2. การพัฒนาอย่างยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Sustainable development, corporate social responsibility and strategic management)

3. การจัดบริการสุขภาพ (Health service management)

4. การออกแบบการวิจัยเชิงนวัตกรรม (รวมถึงขั้นตอนการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล) ที่ทำให้ผลงานวิจัยเกิดทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถนำมาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ (Innovative research designs, methods and analyses that make research intellectually relevant and meaningful for practice)

มีความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ, ระดับชาติ และระดับภูมิภาค, และมีความชำนาญในการใช้เทคนิคทางสถิติและแบบจำลอง (Extensive experience in analysing large-scale data obtained from international, national and regional sources, as well as in employing various statistical and modelling techniques)

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

Torugsa, N. and O'Donohue, W. 2018. 'Managing knowledge-related barriers to technological innovation through exploitative and explorative organisational strategies', International Journal of Innovation Management [B level].

Torugsa, N., Arundel, A. and Robertson, P.L. 2018. 'Applying configurational thinking to identify recipes for producing service innovation in the service sector', International Journal of Innovation Management, DOI: 10.1142/S1363919618500494 [B level]. http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1363919618500494?src=recsys

Taylor, R., Torugsa, N. and Arundel, A. 2018. 'Leaping into real-world relevance: An 'abduction' process for nonprofit research', Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 47(1), 206-227 [A level]. http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0899764017718635

Yawised, K., Torugsa, N. and O'Donohue, W. 2017. 'Exploring social customer relationship management in small and medium enterprises', International Journal of Globalisation and Small Business, 9(4), 222-251.

Torugsa, N. and Arundel, A. 2017. 'Rethinking the effect of risk aversion on public sector innovation', Research Policy, 46(5), 900-910 [A* level] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733317300598

Reichert, F.M., Torugsa, N., Zawislak, P.A. and Arundel, A. 2016. 'Exploring innovation success recipes in low-technology firms using fuzzy-set QCA', Journal of Business Research, 69(11), 5437-5441 [A level]. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316303551

Torugsa, N., Arundel, A. and O'Donohue, W. 2016. 'Inter-firm collaboration and innovation performance for new-to-market products: The moderating role of technological and skilled knowledge assets', International Journal of Innovation Management, 20(4): 1-22, DOI: 10.1142/S136391961650050X [B level]. http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S136391961650050X

Torugsa, N. and O'Donohue, W. 2016. 'Progress in innovation and knowledge management research: From incremental totransformative innovation', Journal of Business Research, 69(5), 1610-1614 [A level]. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631500449X

O'Donohue, W. and Torugsa, N. 2016. 'The moderating effect of 'Green' HRM on the association between proactive environmental management and financial performance in small firms', International Journal of Human Resource Management, 27(2): 239-261 [A level]. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09585192.2015.1063078?journalCode=rijh20

Torugsa, N. and Arundel, A. 2016. 'The nature and incidence of workgroup innovation in the Australian public sector: Evidence from the Australian 2011 State of the Service survey'. Australian Journal of Public Administration, 75(2): 202-221 [A level]. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8500.12095/abstract

Torugsa, N. and Arundel, A. 2016. 'Complexity of innovation in the public sector: a workgroup-level analysis of related factors and outcomes'. Public Management Review, 18(3): 392-416 [A level]. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2014.984626?journalCode=rpxm20

O'Donohue, W., Martin, A. and Torugsa, N. 2015. 'Individual responses to perceptions of failure by the organisation to meet its obligations to the worker-organisation relationship: Examining the influence of psychological capital and psychological contract type', Human Resource Management Journal, 25(1): 131-147 [A level]. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1748-8583.12055/abstract


ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1 รสวพ ๕๐๐ สถิติทางการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ๒(๒-๐-๔)
2 รสวพ ๕๒๐ การวางแผนและประเมินโครงการ ๓(๓-๐-๖)