ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติอาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ

ประวัติอาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ

รูปอาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ภาควิชา
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา

วุฒิบัตร

  • - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, Certificate in Intellectual disabilities. By Japan League on Intellectual Disabilities (JLID) and Japan International Cooperation Agency (JICA) , Japan. [2000], Certificate in Vocational Rehabilitation and Employment Promotion of Persons with Disabilities : Workshop Management. By Japanese Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (JSRPD) and Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan.[ 2004], Certificate in DSS Professional Development Program, Corporation of Commission on Higher Education, Mahidol University and University of Northern Colorado [UNC] [2008]

สาขาวิชาที่สนใจ

  • - Rehabilitation Counseling, Family Counseling, Clinical Psychology, Vocational Rehabilitation, Disabilities Support Services [DSS].

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

(1) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

- พิมพา ขจรธรรม, อาทิชา นราวรวัชร, อรอนงค์ สงเจริญ. โครงการประเมินผลโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน.วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล2558.


(2) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

1.อรอนงค์ สงเจริญ, ธิดารัตน์ นงค์ ทอง. การพัฒนารูปแบบและระบบงานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ. วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่3 ฉบับที่1-2มกราคม/กรกฎาคม 2550.ฉบับพิเศษ.

2.Ornanong Songcharoen,Pimpa Kachondham, Adam Neelapaiji. The Evaluation of the Home and Community Based Education for Disabled Children Project : Individualized Education Plan [IEP] and Individualized Family Services Plan [IFSP]. The 3rd Ratchasuda International Conference on Disability 2016 "Empowerment through Holistic Approach"April 28 - 29, 2016.


บทความวิชาการ

- อรอนงค์ สงเจริญ.จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : การสร้างสังคมเป็นสุขร่วมกันอย่างสร้างสรรค์.การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2557


รางวัลที่เคยได้รับ

- รางวัลที่ 1 จากการนำเสนอ บทความวิชาการเรื่อง จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : การสร้างสังคมเป็นสุขร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2557