ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ ดร.ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์

ประวัติอาจารย์ ดร.ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์

รูปอาจารย์ ดร.ปกรณ์กิตติ์  ม่วงประสิทธิ์
ตำแหน่ง
อาจารย์
ภาควิชา
ภาควิชาหูหนวกศึกษา
อีเมล์

วุฒิการศึกษา


ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)

สาขาวิชาที่สนใจ

การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำทางการศึกษา


โครงการวิจัยที่ดำเนินการ

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์.(2557).รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำของ คนพิการทางการได้ยิน.มหาวิทยาลัยมหิดล.

ศิริณา จิตต์จรัส,ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์,อาทิตย์ ทองคำ.(2557). แนวทางการพัฒนาบริการ ธุรกิจสินค้าชุมชนของไปรษณีย์ไทย.มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผลงานวิจัย

(1). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์.(2556).รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส.เชียงใหม่.วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์.(2554).การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม ระดับอนุบาล.เชียงใหม่.

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์.(2551).วิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Lost-Alphabet.เชียงใหม่

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์.(2548).พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต2.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.

(2.) ตีพิมพ์เผยแพร่

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์(2556).รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อ เด็กด้อยโอกาส, วารสารศึกษาศาสตร์ ปริทัศน์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม- ตุลาคม 2556,
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์.(2556).รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อเด็กด้อยโอกาส, รวมบทคัดย่อการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 25,
บัณฑิตวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์.(2556).รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อเด็กด้อยโอกาส, รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม Research and
Innovation for Sustainable Development ประจำปีการศึกษา 2555

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์.(2549).เรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2, วารสารเอื้องคำ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
1 มีนาคม – สิงหาคม 2549 ISBN 1686-3704 ,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์.(2552).เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Lost-Alphabet, รวมบทคัดย่องานวิจัยโครงการแลกเปลี่ยนสื่อเรียนรู้สร้างสรรค์, สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายประถมศึกษา 21-22 พฤศจิกายน 2552.