ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติอาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์

ประวัติอาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์

รูปดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
ตำแหน่ง
- ประธานสภาอาจารย์ - อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ภาควิชา
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร
ประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (การพยาบาลและผดุงครรภ์อนามัย) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

สาขาวิชาที่สนใจ

  • - Assistive Technology Application
  • - Assistive Technology for All Students
  • - Design Online Learning for Disabilities
  • - Quality of Life of Persons with Disabilities

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

1. อาดัม นีละไพจิตร, ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ และนนท์ วรพาณิชย์. (2559). การบริหารจัดการรายกรณีสำหรับศูนย์บริการคนพิการ. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล.

2. อาดัม นีละไพจิตร, ทวี เชื้อสุวรรณทวี, ปารณีย์ คุณเศษ, และคณะ. (2558). แบบจำลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 11(14), 43-55.

3. พรธิดา ศิลปานนท์, ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์, และคณะ. (2558). เสริมพลังคนพิการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในสังคมปี3 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. (รายงานผลการวิจัย). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.

4. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ และคณะ. (2557). การพัฒนารูปแบบการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านเว็บแบบบูรณาการสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นในมหาวิทยาลัย. สนับสนุนทุนวิจัยโดยคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. (รายงานผลงานวิจัย). กรุงเทพฯ:

5. พรธิดา ศิลปานนท์, ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์, และคณะ. (2557). เสริมพลังคนพิการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในสังคมปี2 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. (รายงานผลการวิจัย). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล

6. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์, อาดัม นีละไพจิตร และพรธิดา วิเศษศิลปานนท์. (2557). การเสริมพลังเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. (รายงานผลการวิจัย). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.

7. พรธิดา ศิลปานนท์, ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์, และคณะ. (2556). โครงการติดตามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและการพัฒนารูปแบบระบบสวัสดิการที่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. (รายงานผลการวิจัย). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.

8. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวัฒน์กุล, ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์, และคณะ. (2558). โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (รายงานผลและเอกสารเผยแพร่). นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.

9. นนทร์ วรพาณิชย์, ปารณีย์ คุณเศษ, และนครินทร์ อาจหาญ. (2556). โครงการประเมินประสิทธิภาพจากการบริหารงบประมาณรูปแบบใหม่ (Cup Management) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (รายงานผลการวิจัย). พระนครศรีอยุธยา. สำนักงานหลักประกันสุขภาพสาขาจังหวัด.

บทความวิชาการ

  • Epidemiology and Disability from Flood-Related During the Worst Flood in Thailand, 2011

สื่อ/สิ่งประดิษฐ์

  • 1) Computer Assisted Instruction for The Visually Impaired Students "The nature of knowledge"

  • 2) An Integrated Online Learning Model For The Visually Impaired Students

  • 3) An Integrated Web base Learning Accessibility Model For Disable Students

  • 4) Mobile Application for persons with disabilities