ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ ประวัติ อาจารย์ ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล

ประวัติ อาจารย์ ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล

รูป อาจารย์ ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล
ตำแหน่ง
อาจารย์
ภาควิชา
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์ / เบอร์โทรศัพท์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาสังคม) มหาวิทยาลัยพายัพ
Certificate
Content and Language Integrated Learning (CLIC), Institute of Continuing & TESOL Education, The University of Queensland, Australia

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

  • พัฒนาการทางสังคม และการรู้คิดของเด็กทั่วไป และเด็กพิการ, การพัฒนาความสามารถในการเข้าใจความคิดของผู้อื่นในเด็กทั่วไป และเด็กพิการ, การพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กทั่วไป และเด็กพิการ, การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

2555-2563 ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิจัย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2562 Postdoctoral Research Fellow, School of Psychology, The University of Queensland, Australia
2549-2560 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2546-2550 อาจารย์ประจำสำนักงานวิจัยและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะกรรมการวิชาการ

2563-ปัจจุบัน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2553-ปัจจุบัน คณะกรรมการทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2563-ปัจจุบัน บรรณาธิการผู้ช่วย Revista Argentina De Clinica Psicologica
2564 บรรณาธิการผู้ช่วย PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research (PSAKUIJIR)
2555-2563 กองบรรณาธิการ PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research (PSAKUIJIR)
2555-2563 บรรณาธิการวารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2560 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเพิ่มสมรรถนะในการประกอบอาชีพของวัยรุ่นตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2560 กระบวนการสร้าง และพัฒนาจิตอาสาสำหรับวัยรุ่นตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2560 การสร้างเสริมสุขภาวะตามวิถีแห่งโยคะสำหรับครูโรงเรียนโสตศึกษา แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2560 การสร้างเสริมสุขภาวะตามวิถีแห่งโยคะสำหรับวัยรุ่นตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2559 การจัดการความรู้กระบวนการพัฒนาทักษะการทำมาหากินเพื่อการพึ่งตนเองของนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา แหล่งทุนสนับสนุน แผนงานวิชาการเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านเศรษฐกิจและสังคม สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ภายใต้มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2558 การพัฒนาตัวแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตของวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยิน แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2555 ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของผู้พิการทางการได้ยิน : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2554 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน : การวิเคราะห์ตัวแบบสมการ โครงสร้าง แหล่งทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
2550 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเข้มแข็งในการมองโลกของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี: การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ แหล่งทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

2563 การกำกับและประเมินผลการเผยแพร่สื่อ เรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) แหล่งทุนสนับสนุน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2561 แนวทางป้องกันการเข้าสู่กระบวนการขายบริการทางเพศของเด็กชายในประเทศไทย แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2560 การสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2559 แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานกิจการยุติธรรม
2560 กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของเยาวชน ในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2560 แนวทางการสร้างความรู้เท่าทันสื่อสำหรับเยาวชนพิการ แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.
2558 กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออก ในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.)
2556 แนวทางการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาสินค้า OTOP ในภาคตะวันออก แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานตีพิมพ์
     วารสารระดับนานาชาติ


Siriattakul, P., Suttiwan, P., Slaughter, V., & Peterson, C. (2020). Theory of Mind Development in Thai Deaf Children.Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 1-10. doi: 10.1093/deafed/enaa036

Jermsittiparsert, K., Abdurrahman, A., Siriattakul, P., Sundeeva, L., Hashim, W., Rahim, R., & Maseleno, A. (2020). Pattern Recognition and Features Selection for Speech Emotion Recognition Model Using Deep Learning. International Journal of Speech Technology. 23(4), 799-806.

Buranadechachai, S., & Siriattakul, P. (2020). Guidelines for Preventing Boys from Entering into Prostitution in Thailand. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. 17(3), 1020-1029.

Buranadechachai, S., & Siriattakul, P. (2020). Guidelines for Promoting Media Literacy Among Youths with Hearing Impairments. Hamdard Islamicus. 43(S.1): 1836-1841.

Jermsittiparsert, K., Siriattakul, P., & Sutduean, C. (2020). Is Engineering Education Inevitable for Design Creativity? Mediating Role of Creative Components and Behaviors. TEST Engineering & Management. 82(1): 3488-3498.

Saengchai, S., Sawasdee, A., & Siriattakul, P. (2020). Are Corruption, Demographic Pressures and Brain Drain Damaging the Quality of Education? Evidence from Asia. Journal of Security and Sustainability Issues. 9: 122-132.

Jermsittiparsert, K., Siriattakul, P., Sangperm, N. (2019). Predictors of environmental performance: Mediating role of green supply chain management practices. International Journal of Supply Chain Management. 8(3): 877-888.

Jermsittiparset, K., Siriattakul, P., Wattanapongphasuk, S. (2019). Determining the environmental performance of Indonesian SMEs influence by green supply chain practices with moderating role of green HR practices. International Journal of
Supply Chain Management. 8(3): 59-70.

Siriattakul, P., & Jermsittiparsert, K. (2019). Exploring the Nexus Between Entrepreneurial Skills, Environmental Support, Motivational Factors and Entrepreneur Intention Among the Thai University Graduates. International Journal of Innovation,
Creativity and Change. 6(10): 299-318.

Siriattakul, P., & Jermsittiparsert, K. (2019). Impact of Transformational and Servant Leadership on Organizational Performance and Job Satisfaction: An Empirical Assessment of Pharmaceutical Firms in Thailand. International Journal of
Innovation, Creativity and Change. 6(11): 73-101.

Jermsittiparsert, K., Sangperm, N., & Siriattakul, P. (2019). The Effect of Workplace Spirituality and Ethical Climate on the Corporate Sustainability Performance of Retail Chain Stores in Thailand. International Journal of Psychosocial
Rehabilitation. 23(4): 865-878.

Saengchai, S., Siriattakul, P., & Jermsittiparsert, K. (2019). The Mediating Role of Employee Engagement between Team and Co-Worker Relation, Work Environment, Training and Development and Employee Performance. International Journal of
Psychosocial Rehabilitation. 23(4): 853-864.

Jermsittiparsert, K., Sriyakul, T., & Siriattakul, P. (2019). An Empirical Framework to Understand the Antecedents of Work Engagement and Employability in the Thai Universities. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 23(4): 837-852.

Jermsittiparsert, K., Namdej, P., & Siriattakul, P. (2019). Antecedents of Turnover Intention with Mediation Role of Overall Satisfaction: Thailand Rubber Industry. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 23(4): 822-836.

Jermsittiprasert, W., Siriattakul, P., & Jermsittiparsert, K. (2019). The Effect of Trust, Commitment, and Sales Person Ethical Behavior on Customer Retention: The Mediating Role of Customer Satisfaction: Banking Industry of Thailand. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 23(4): 808-821.

Siriattakul, P., Sawasdee, A., Kalawong, S., & Jermsittiparsert, K. (2019). The Role of Human Resource Policy Implementation in Determent the Organizational Commitment in the Manufacturing Industry of Indonesia. International Journal of
Psychosocial Rehabilitation. 23(4): 793-807.

Siriattakul, P., Jermsittiparsert, K., & Mustanir, A. (2019). What Determine the Organizational Citizenship Behavior in Indonesian Agriculture Manufacturing Firms? International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 23(4): 778-792.

Saengchai, S., Siriattakul, P., & Jermsittiparsert, K. (2019). HR Practices, Overall Satisfaction and Employee Loyalty: Does Corporate Social Responsibility Matter in Mining firms of Indonesia? International Journal of Psychosocial Rehabilitation.
23(4): 763-777.

Pamornmast, C., Siriattakul, P., & Jermsittiparsert, K. (2019). The Antecedents of Employee Performance in the Financial Services Industry of Thailand: A Resource-Based Perspective. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 23(4):
748-762.

Saengchai, S., Siriattakul, P., & Jermsittiparsert, K. (2019). Exploring the link between HR Practices, Employee Motivation, Employee Empowerment and Employee Performance in Engineering Firms of Indonesia. International Journal of
Psychosocial Rehabilitation. 23(4): 734-748.

Siriattakul, P., Jermsittiparsert, K., & Abdurrahman, A. (2019). A Broader Perspective of Job Satisfaction in Higher Education Institutes of Indonesia. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 23(4): 719-733.

Siriattakul, P., Thaiprayoon, K., & Harakan, A. (2019). Managing Subjective Well-Being of Organic Food Consumers through Sustainability Orientation, Environmental Consciousness and Skepticism in Thailand: Mediating Role Organic Food
Consumption. World Food Policy. 5(2): 92-109.

Siriattakul, P., Suttiwan, P., & Pichayayothin, N. (2019). Theory of Mind and Thai Sign Language Skill in Thai Deaf Children. PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, 8(2); 210-224.

Siriattakul, P., Suttiwan, P., & Pichayayothin, N. (2019). A Development of the Thai Sign Language Skills Test for Deaf Children. Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, 8(2): 303-312.

Suksamran, S., Trimek, J., Jermsittiparsert, K., & Siriattakul, P. (2016). Crime Victimization Surveys of 2016, Thailand. International Journal of Crime, Law and Social Issues, 4(1): 1-7.

Siriattakul, P. (2013). Development of a Causal Relationship Model of Undergraduates' s Sense of Coherence in Thailand: An Application of the Multiple Group Structural Equation Model. PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research,
2(1): 90-100.

Siriattakul, P., Sriyagoon, T., Jamnongchan, S., & Boonchuchuay, W. (2017). Process of Create and Develop Volunteer for Late Adolescents Deaf. Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, 6(1): 1-13. (SSRN)

Siriattakul, P., Jamnongchan, S., Boonchuchuay, W., Kaewdoung, P., & Pimngern, S. (2016). Knowledge Management of Livelihood Development Process for Self-Reliance of Deaf Student in Deaf School Thailand. Journal of Interdisciplinary
Research: Graduate Studies, 5(1): 1-13.

Siriattakul, P., Jamnongchan, S., Boonchuchuay, W., & Pimngern, S. (2015). Development of the Learning Management Model to Enhance Life Skills of Deaf Early Adolescents. Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, 4(2): 1-14.

Siriattakul, P. (2014). A Confirmatory Factor Analysis for Mental Health of Adolescents in Eastern Region, Thailand. Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, 3(2): 1-11.

Siriattakul, P. (2012). One-Way ANOVA: Social Science Research. Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, 1(1): 13-23.


ผลงานตีพิมพ์
     วารสารระดับชาติ

ปริญญา สิริอัตตะกุล พรรณระพี สุทธิวรรณ และนิปัทม์ พิชญโยธิน. การพัฒนาแบบทดสอบทักษะการใช้ภาษามือไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา. 8(1): หน้าที่ 303-312.

ปริญญา สิริอัตตะกุล และวิภาสิริ บุญชูช่วย. (2562). ความสามารถทางการคิดแบบ Theory of Mind ของเด็กหูหนวกในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม. วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 1(1), หน้าที่ 110-122.

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2555). การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. 9(2), หน้าที่ 66 – 81.

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. 38(1), หน้าที่ 240 – 251.

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2555). ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของผู้พิการทางการได้ยิน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี. รัฐศาสตร์ปริทรรศน์. 1(1), หน้าที่ 90 – 109.

ปริญญา สิริอัตตะกุล และพิชญา ทองอยู่เย็น. (2554). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน: การวิเคราะห์ตัวแบบสมการ โครงสร้างวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. 8(2), หน้าที่ 55 – 70.

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2550). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเข้มแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 13(1), หน้าที่ 31 – 44.

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2550). การอบรมเลี้ยงดูที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 2(3), หน้าที่ 40 – 45. (TCI กลุ่มที่ 1)

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2549). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 2(2), หน้าที่ 25 – 35.

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2547). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารวิจัยและวัดผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 2(1), หน้าที่ 93 –111.


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Siriattakul, P., Suttiwan, P., & Pichayayothin, N. (2019, October). A Development of Theory of Mind in Thai Deaf Children. Oral presentation at the Seminar of School of Psychology, Faculty of Humanities and Social Science, The University of
Queensland, Australia.

Siriattakul, P., Suttiwan, P., & Pichayayothin, N. (2019, June). A Development of Thai Sign Language Skills Test for Thai Deaf Children. Oral presentation at the 2nd International Symposium on Psychology for the 21st Century Life & Society,
Chulalongkorn University, Faculty of Psychology, Thailand.

Siriattakul, P. (2018, August). Theory of Mind in Children with Deafness and Typical Development. Oral presentation at the 6th International Social Sciences and Business Research Conference, Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium

Siriattakul, P. (2008, May). Development of a causal relationship model for sense of coherence of undergraduate students: an application of the multiple group structural equation model. Poster presentation at The 20th
Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society,
Kyoto University, Yoshida Campus, Japan.


การประชุมวิชาการระดับชาติ

ปริญญา สิริอัตตะกุล กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ และศศิธร จำนงค์จันทร์. (2562). การจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเพิ่มสมรรถนะในการประกอบอาชีพของวัยรุ่นตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. การนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยาย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research
Expo 2019) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ปริญญา สิริอัตตะกุล และวิภาสิริ บุญชูช่วย. (2561). แนวทางการจ้างงานผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. การนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการบริหารและการจัดการ" ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ.

ปริญญา สิริอัตตะกุล ศศิธร จำนงค์จันทร์ วิภาสิริ บุญชูช่วย และภาณุพงษ์ แก้วด้วง. (2558). การจัดการความรู้กระบวนการพัฒนาทักษะการทำมาหากินเพื่อการพึ่งตนเองของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา. การนำเสนอผลงานวิจัยในภาค บรรยาย ในงาน "การสัมมนาวิชาการระดับชาติ
ด้านคนพิการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558" กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ กรุงเทพฯ

ปริญญา สิริอัตตะกุล ศศิธร จำนงค์จันทร์ และสุพาภรณ์ พิมเงิน. (2558). การพัฒนาตัวแบบการจัด การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตของวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Symposium 2015) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ปริญญา สิริอัตตะกุล ศศิธร จำนงค์จันทร์ วิภาสิริ บุญชูช่วย และวัชรพงษ์ ทรัพย์สิทธิกุล. (2557). สภาพปัจจุบัน และความต้องการจำเป็นของการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต ของวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Symposium 2014) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ปริญญา สิริอัตตะกุล ศศิธร จำนงค์จันทร์ และสุพาภรณ์ พิมเงิน. (2556). ทักษะชีวิตของวัยรุ่น ตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. การนำเสนอผลงาน วิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Symposium 2013) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2555). ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองของผู้พิการทางการได้ยิน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี. การนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยาย ในงาน "จากแนวคิดสู่นโยบายและการปฏิบัติ" ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2555). การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน ของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก. การนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยาย ในงาน "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5: บูรณาการศาสตร์และศิลป์" ณ ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย เอกชน. การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Symposium 2011) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2554). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน: การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครง. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในงาน "ประชุม วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2545). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการปรับตัวของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ในงานซิมโปเซียมงานวิจัย พฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ


หนังสือ

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2559). ระเบียบวิธีสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: อาร์ เอส อาร์การพิมพ์.

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2559). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: อาร์ เอส อาร์การพิมพ์.

ศักดินา บุญเปี่ยม วีระ น้ำฟ้า ปริญญา สิริอัตตะกุล ปวีณา แจ้งประจักษ์ และภาณิน กมลสุนพร. (2558). จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว. ชลบุรี: ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2555). สถิติศาสตร์ : การวิเคราะห์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: อาร์ เอส อาร์การพิมพ์.

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2550). การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: อาร์ เอส อาร์การพิมพ์.


วิทยานิพนธ์

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2562). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทักษะทางสังคม ในเด็กหูหนวกโดยมีความสามารถในการเข้าใจความคิดของผู้อื่นเป็นตัวแปรส่งผ่าน. คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญา สิริอัตตะกุล. (2546). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการปรับตัวของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา


รางวัล

2562 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น นิสิตดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 รางวัลชมเชยผลงานวิชาการเรื่อง "การพัฒนาตัวแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสร้างเสริม ทักษะชีวิตของวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน" จากกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2550 Travel Awards from Human Behavior and Evolution Society

ทุนการศึกษา

2562 ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รุ่นที่ 42
2562 ทุนสมทบสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปทำวิจัยต่างประเทศ
2545 ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา