ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา

ประวัติ อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา

รูปอาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาควิชา
ภาควิชาหูหนวกศึกษา
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
Master of Sign Language La Trobe University, Melbourne, Australia
ปริญญาตรี
Graduate Diploma in AUSLAN (Language) Faculty of Social Sciences

สาขาวิชาที่สนใจ

- เทคโนโลยีสำหรับคนหูหนวก


ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

- การวิจัยและพัฒนารูปแบบบทเรียนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เรื่องสุริยุปราคาและจันทรุปราคาบนเว็บ สำหรับคน หูหนวก