ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ อาจารย์พชร นิลมณี

ประวัติ อาจารย์พชร นิลมณี

รูปอาจารย์พชร นิลมณี
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยอาจารย์
ภาควิชา
หูหนวกศึกษา
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
ศิลปมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาที่สนใจ

  • - อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสำหรับคนหูหนวก
  • - การออกแบบเพื่อผู้พิการ