ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส

ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส

รูปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา
ภาควิชาหูหนวกศึกษา
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
Ph.D. in Medical Science (Neuropsychiatry) University of the Ryukyus, Japan
ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต สาขา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่สนใจ

 • - การแนะแนวและให้คำปรึกษาทาง ระบบ
 • - การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • - จิตวิทยาองค์กร
 • - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • - การทำงานของระบบประสาท

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

 • - Nuchpongsai, P.(1998). ERPs and Psychosis Proneness Scales assessment of undergraduate university students. In : Koga, Y., Nagata, K., Hirata, K. (Eds.), Brain Topography Today. Elsevier, Amsterdam, pp. 400-404.

 • - Poster Presentation "Event Related Potential (ERP) in the students who had high score on Psychosis Proneness Scale" in Japanese Electroencephalography and Electromyography Conference, Niigata, Japan, 1996

 • - Poster Presentation " ERP and Psychosis Proneness Scales Assessment of Undergraduate University Students" in III Pan-Pacific Conference on Brain Topography, Tokyo, Japan, 1997

 • - Poster Presentation " MMN, P3b and Schizophrenia" in the First International Workshop on Mismatch Negativity and its Clinical Application, Helsinki, Finland, 1998

 • - Nuchpongsai, P., Arakaki, H., Langman, Ogura, C. (1999). N2 and P3b components of the event-related potential in students at risks for psychosis. Psychiatry Research 88, 131-141.

 • - Piyarat Nuchpongsai.(2006). Roles and Functions of Rehabilitation Counselor. Ratchasuda College, Mahidol University: Nakonpathom.

 • - Piyarat Nuchpongsai.(2006). Rehabilitation System for Persons with Mental Disabilities in Japan. Ratchasuda College, Mahidol University: Nakonpathom.

 • - Poster Presentation "Development Program of Transition to Work for Post-secondary Deaf Students" in the 9th Asia-Pacific Congress on Deafness, Tokyo, Japan, October 9-12, 2006

บทความวิชาการ

 • - Piyarat Nuchpongsai and Pimpa Kachondham.(2005). Persons with Disabilities and the Tsunami. Petrung publishing: Nakonpathom.

 • - Piyarat Nuchpongsai.(2005). Rehabilitaion Services for Persons with Disabilities: Characteristic of Administrator and Vocational Assessment. Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities 1(1), 7-12.

 • - Piyarat Nuchpongsai.(2006). Volunteer and Community based Rehabilitation. Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities 2(1), 10-15.

 • - Piyarat Nuchpongsai. (2006). Rehabilitation for People with Disabilities in Thailand: An Overview. In the First International Conference of Career Planning and Employment for Students with Deafness or Hard of Hearing in Post-secondary Level. Beijing, China, 1-7.