ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติศาสตราจารย์ เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล

ประวัติศาสตราจารย์ เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล

ภาพศาสตราจารย์เกียติคุณพูนพิศ อมาตยกุล
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาวิทยาลัย
อีเมล์
ประวัติการศึกษาและเกียรติการศึกษา

๒๕๔๕
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์(Communication Disorders) มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๐
ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ (ดุริยางคศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ (แพทย์ศาสตร์)
๒๕๓๗
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ดุริยางคศิลป์
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
๒๕๑๕
อนุมัติบัตร (พ.บ.,อ.ว.) โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
๒๕๑๑
M.A. Communication Disorders , Temple University, U.S.A
๒๕๐๘
ประกาศนียบัตร์ชั้นสูงหลังปริญญา สาขาหู คอ จมูก Univ.of Pennsylvania
๒๕๐๕
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (ศิริราช)

ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่สำคัญและเป็นงานบุกเบิก)


๒๕๔๐ - ปัจจุบัน
ข้าราชการบำนาญ
๒๕๓๖ - ๒๕๔๐
- หัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขางานบริการคนพิการ (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย)
- ผู้อำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๑ - ๒๕๓๖
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๑๒ - ๒๕๓๑
- หัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมศึกษา(ดนตรีชาติพันธุ์) (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย) - หัวหน้าหลักสูตร ป.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาโสตฯ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย) - อาจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
๒๕๒๒ - ๒๕๒๙
หัวหน้าภาควิชา โสต ศอนาสิก รามาธิบดี

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ และกิจกรรมที่เคยทำในอดีต

ก. งานของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • ๑. ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้ และผลงานทางวิชาการผ่านสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๗ - ๒๕๓๑
 • ๒. ประธานคณะอนุกรรมการ จัดงานประกวดดนตรีไทย"ฆ้องทองคำครั้งที่ ๒"
 • ๓. คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเดี่ยวเพลงไทยชัยมงคล ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ฉลองพระชันษา ครบ ๓๐ พรรษา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โรงละครแงชาติ
 • ๔. คณะกรรมการจัดงานประชันดนตรีไทยหน้าพระที่นั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ๕. คณะกรรมการจัดการงานเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายาและ การทรงสักวากลอนสด เรื่องสังข์ทองตอนเลือกคู่ (ทรงสักวาครั้งแรก)
 • ๖. ประธานคณะอนุกรรมการ ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม. มหิดล ณ ศาลายา
 • ๗. กรรมการพิจารณาผลงานเพื่อขอเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน
 • ๘. กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๙
 • ๙. ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษา เรื่อง วิชาเลือกเสรีสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๙ (คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๒๔/๒๕๓๙ วันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๓๙)

งานบริการการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

 • ๑. กรรมการจัดทำปทานุกรมศัพท์เฉพาะสาขาการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ๒. กรรมการอำนวยการ การจัดการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ (คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ สป ๒๙๖/๒๕๓๙ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๙)
 • ๓. อนุกรรมการทำงานจัดทำรายละเอียดโครงการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กพิการของ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๖ (คำสั่ง คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๔๓/๒๕๓๖
 • ๔. กรรมการพิจารณาขอเปิดดำเนินการหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานการศึกษา ของ สถาบันอุดม ศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ประยุกต์ และดุริยศิลป์ ทบวงมหาวิทยาลัย ๒๕๓๙ – ๒๕๔๙ (คำสั่ง ทบวงที่ ๔๑/๒๕๓๙ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙)
 • ๕. คณะอนุกรรมการสร้างเกณฑ์มาตราฐานสาขาวิชาดนตรีไทย ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๕๓๒ - ๒๕๔๑
 • ๖. กรรมการส่งเสริมและประสานงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๒
 • ๗.อนุกรรมการจัดทำเกณฑ์ประเมินการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๗
 • ๘. กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน
 • ๙. กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการข้าราชการครู กรมการฝึกหัดครู
 • ๑๐. คณะกรรมการสถาบันไทยคดีศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๔๐
 • ๑๑. กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน

รางวัลที่ได้รับ

 • ๑. รางวัลหนังสือสารคดียอดเยี่ยม "สังคีตสยาม" พ.ศ. ๒๕๒๙ จาองค์การยูเนสโก และ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ๒. รางวัลสังข์เงิน จากการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น ๒๕๓๑
 • ๓. รางวัลสายฟ้าทองคำ การจัดรายการวิทยุ ๒๕๓๒
 • ๔. รางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร ๒๕๓๒
 • ๕. รางวัลเมขลา จากการจัดรายการโทรทัศน์ สาระสังคีต ๒๕๓๓
 • ๖. รางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น กรมศิลปากร รุ่นที่ ๑ ๒๕๓๔
 • ๗. รางวัลแพทย์ดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าศิริราช
 • ๘. รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗
 • ๙. รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทครูดีเด่น) ๒๕๓๗
 • ๑๐. เข็มที่ระลึกบุคคลดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช
 • ๑๑. เข็มพระรูปทองคำลงยาชั้นที่ ๑ มูลนิธิราชสุดา พ.ศ.๒๕๔๔
 • ๑๒. รางวัลปาฐกถา ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ.๒๕๔๕
 • ๑๓. รางวัลมหิดลทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ มีนาคม ๒๕๔๕
 • ๑๔. รางวัล The American Audiology Academy ,Global Village Award ๒๐๐๑ (เป็นคนเอเซียคนแรกที่ รับรางวัลนี้จากสหรัฐ อเมริกา) พ.ศ.๒๕๔๔

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • ๑. เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน ชั้น 4 พ.ศ. ๒๕๒๘
 • ๒. ประถมาภรณ์มงกุฏไทย พ.ศ. ๒๕๒๙
 • ๓. ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๓๒
 • ๔. มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. ๒๕๓๗
 • ๕. เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๕๓๗