ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม

ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม

รูป ผศ.รานี เสงี่ยม
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา
ภาควิชาหูหนวกศึกษา
อีเมล์
ที่อยู่ปัจจุบัน
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 111 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170 โทรศัพท์ : 02 8895315 ต่อ 551 โทรสาร : 02 8895308                                                                          เบอร์มือถือ : 08 17707340

ISCED codes

2-21-0214
Fields Arts and Humanities-Arts-Handicrafts

วุฒิการศึกษา


ปริญญาโท
ศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัย ศิลปากร (พ.ศ. 2544)
ปริญญาตรี
ศิลปบัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2535)

งานปัจจุบัน

ปัจจุบัน
พ.ศ.2545-ปัจจุบัน
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาหูหนวกศึกษา ภาควิชาหูหนวกศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย

พ.ศ. 2558 อารี ภาวสุทธิไพศิฐ ,รานี เสงี่ยม และเพ็ญพักตร์ แก้วดี (2558). การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่มีลูกหูหนวกที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองสูง.วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. 7 1 (มกราคม-มิถุนายน), 57-67.

พ.ศ. 2556 รานี เสงี่ยม, ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล, จรรยา ชัยนาม, นัทที ศรีถม, อารี ภาวสุทธิไพศิฐ และเสรี เทียนเจลี้. (2556). การพัฒนารูปแบบการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสำหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ. 9 12 (มกราคม-ธันวาคม 2556), 59-69.

พ.ศ. 2552 รานี เสงี่ยม.(2552). พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในคนหูหนวกจากงานศิลปะเซรามิค.วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ,ปีที่5ฉบับที่1-2 มกราคม-ธันวาคม 2552 ,หน้าที่65-79.

พ.ศ. 2549 รานี เสงี่ยม.(2549). SOUND OF SILIENCE. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ,ปีที่2ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2549,หน้าที่16-19.