ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติอาจารย์ราษฎร์ บุญญา

ประวัติอาจารย์ราษฎร์ บุญญา

รูปอาจารย์ราษฎร์ บุญญา
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาควิชา
ภาควิชาหูหนวกศึกษา
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
Master of Sign Language (Linguistics), La Trobe University, Australia
วุฒิบัตร
Graduate Diploma in AUSLAN (Language), La Trobe University, Australia

สาขาวิชาที่สนใจ

- ภาษาศาสตร์ภาษามือ


ผลงานวิชาการ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

- Boonya, Ras., Suphajanya, Paruhut., Arthayukti, Kan., Supwattanapaisan, Sasithorn., Yoksuriyan, Soithong., & Somboon, Pornpun. (2012). Multimedia development processes thatsuitable for people with hearing impairment. Proceeding of the 4th National Seminar on Persons with Disabilities 2012, 22 August 2012.Rama Gardens Hotel. Bangkok, Thailand, 20-31.

บทความวิชาการ

- Boonya, Ras. (2006). A semantic analysis of 'and' of NP coordination: An implication to language teaching. Paper presented at the National Conference on Research and Development for Persons with Hearing Impairment.

- Boonya, Ras. (2008). Sign language: Language of the Deaf. Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities, Vol.4 No.1 January-June 2008, 77-94.

รางวัลที่เคยได้รับ

- Boonya, Ras., Suphajanya, Paruhut., Arthayukti, Kan., Supwattanapaisan, Sasithorn., Yoksuriyan, Soithong., & Somboon, Pornpun., Multimedia development processes that suitable for people with hearing impairment. Proceeding of the 4th National Seminar on Persons with Disabilities 2012, 22 August 2012. Rama Gardens Hotel. Bangkok, Thailand, 20-31, 2012. Award for outstanding academic performance, 3rd place