ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ อาจารย์ ดร. สุจิตรา เขียวศรี

ประวัติ อาจารย์ ดร. สุจิตรา เขียวศรี

รูป  ดร. สุจิตรา  เขียวศรี
ตำแหน่ง
อาจารย์
ภาควิชา
ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์ / เบอร์โทรศัพท์
suchittra.khe@mahildol.ac.th 02-8895315 ต่อ 1213

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา)
ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชาที่สนใจ

  • 1. ความบกพร่องทางการเรียนรู้
  • 2. เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
  • 3. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
  • 4. การพัฒนาคุณภาพชีพวิตคนพิการและผู้สูงอายุ

ผลงานวิชาการ
โครงการวิจัยที่ดำเนินการ

  • -การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนระดับ ประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน

ผลงานวิจัย
(1) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์

  • -สุจิตรา เขียวศรี. (2558). ผลการเรียนการสอนด้วยกลวิธีสแกนแอนด์รันที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, 11 (2) 210-223.

บทความวิชาการ

  • - สุจิตรา เขียวศรี. (2559). ความบกพร่องทางการอ่าน: สิ่งที่ครูและผู้ปกครองควรรู้. (น. 329) ใน การ ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 8 นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ศิลปากร.