ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ อาจารย์สุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล

ประวัติ อาจารย์สุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล

รูปอาจารย์สุภชาญ   ตรัยตรึงศ์สกุล
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยอาจารย์
ภาควิชา
ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Rochester Institute of Technology (RIT) เมืองโรเชสเตอร์ รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหัรฐอเมริกา
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์สถาบันพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

สาขาวิชาที่สนใจ

๑. การเรียนรู้ของเครื่องจักร ปัญญาประดิษฐ์ และดาต้าไมน์นิ่ง

๒. การประมวบผลสัญญาณและภาพ และการดึงคุณลักษณะที่สำคัญจากการประมวลผลสัญญาณและภาพ และการลดขนาดมิติ

๓. การผลิตสื่อ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

๔. การประมวลผลภาษา สำหรับคนหูหนวก

๕. สถิติประยุกต์

๖. ภาษามือไทยและอเมริกัน

ผลงานวิชาการ

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

๑. โครงการการพัฒนาอุปกรณ์พิมพ์แบบนูนแสดงระบบพิกัดคาร์ทีเซียนบนกระดาษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น (หัวหน้าโครงการ)

๒. การประเมินผลการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) สำหรับคนพิการทางการได้ยิน (นักวิจัยร่วม)

๓. สร้างความเข้าใจของคนพิการและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (นักวิจัยร่วม)

ผลงานวิจัย

ประชุมวิชาการ:

Traitruengsakul, S., Seltzer, L. E., Paciorkowski, A. R., & Ghoraani, B. (2015, August). Automatic localization of epileptic spikes in eegs of children with infantile spasms. In Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2015 37th Annual International Conference of the IEEE (pp. 6194-6197). IEEE.

วารสาร

Traitruengsakul, S., Seltzer, L. E., Paciorkowski, A. R., & Ghoraani, B. (2016, May). Developing A Novel Epileptic Discharge Localization Algorithm for Electroencephalogram Infantile Spasms During Hypsarrhythmia, submitted to the Medical & Biology Engineering and Computing Journal. Springer.