ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติอาจารย์ ดร. สุพิน นายอง

ประวัติอาจารย์ ดร. สุพิน นายอง

รูปอาจารย์สุพิน นายอง
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาควิชา
ภาควิชาหูหนวกศึกษา
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา
ปริญญาโท
กศ.ม. สาขาการสอนผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ปริญญาตรี
บธ.บ. สาขา การจัดการงานก่อสร้าง

สาขาวิชาที่สนใจ

  • - หูหนวกศึกษา
  • - ล่ามภาษามือไทย

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

  • - อุณาวรรณ มั่นใจ เจนจิรา เทศทิมและสุพิน นายอง. (2544). รายงานการวิจัยเรื่องการใช้วิธีสอนแบบ สองภาษาในชั้นอนุบาลโรงเรียนโสตศึกษานครปฐม. สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตการศึกษา 1 กระทรวง ศึกษาธิการ.

  • - จิตประภา ศรีอ่อน เจนจิรา เทศทิม ศิริวรรณ วิทยาเวช. สุพิน นายอง และราษฎร บุญญา. (2545). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวันหยุดของคนหูหนวกในกรุงเทพมหานคร. นครปฐม : วิทยาลัย ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.

  • - จิตประภา ศรีอ่อน เจนจิรา เทศทิม สุพิน นายอง ศิริวรรณ วิทยาเวช. (2547). รายงานการประเมิน ผลโครงการห้องเรียนสาธิตการสอนแบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม. นครปฐม : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.

  • - สุพิน นายอง. (2550). วิจัยสถาบันเรื่องสถานภาพการทำวิจัยของบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย มหิดล. นครปฐม : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.