ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

รูปอาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย
ตำแหน่ง
- อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาควิชา
ภาควิชาหูหนวกศึกษา
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาที่สนใจ

  • - คอมพิวเตอร์ศึกษา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, อีเลิร์นนิ่ง, เกมและการจำลองสถานการณ์
  • - วิทยาศาสตร์ศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์, เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์, การใช้แบบจำลองในการเรียนการสอน

ผลงานวิชาการ

  • - เกมการจำลองสถานการณ์เรื่อง ยูนิทเซล
  • - แบบจำลองเพื่อการสอนเรื่องยูนิทเซลและรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ

บทความวิชาการ

  • -Luealamai, S., & Panijpan, B.(2012). Learning about the Unit Cell and Crystal Lattice (A pilot study): A Combination of Computer-Based Simulations and Games. simulation and Gaming Journal, 43, 67-84. _____(Ph.D. Thesis)

  • - Luealamai, S., Panijpan, B., Ruenwongsa, P.(2010). Using Computer Simulation and Game Module to Enhance Undergraduate Students' 3D-Visualization. The International Journal Journal of Learning, 17(5), 355-370.

  • - Luealamai., S. (2010,25-27). A Building Block Set: A new hands-on game for enhancing students' perception of geometry. Oral presentation from National Conference on ThaiSim2010: Learning from experience through game and simulations. trang, Thailand.

  • - Panijpan, B., Luealamai, S. (2009, 29 June-3 July). A game and simulation multimedia to teach atomic packing in crystal unit cells. In Proceeding from the 40th International Conference on ISAGA2009: Game to Learn-Learn to Game. National University of Singapore.

  • - Luealamai,S., Sukhseelueang, S., & Panijpan, B. (2009, 25-27 March). Fundamental Genetics. inProceeding from the 16th National Conference on Genetics for National Energy Crisis. Thammasat University, Thailand.

  • - Luealamai, S. (2008, 6-8 October). Online Genetics. In Proceeding from National Conference on ICT2008. Mahidol Wittayanusorn school, Thailand.