ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติอาจารย์ธรรม จตุนาม

ประวัติอาจารย์ธรรม จตุนาม

รูปอาจารย์ธรรม   จตุนาม
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
ภาควิชา
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่

สาขาวิชาที่สนใจ

- งานวิจัยเกี่ยวกับคนตาบอด

- เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการผลงานวิชาการ

งานวิจัย

  • ธรรม จตุนาม "ศึกษารูปแบบการสอนการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ เคลื่อนไหวของคนตาบอดหรือ สายตาเลือนราง" : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.

  • พิมพา ขจรธรรม ณุชนาฎ โต๊ะดี และธรรม จตุนาม (พ.ศ. ๒๕๕๐) การศึกษาสถานการณ์ ความต้องการจำเป็นที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ด้านสวัสดิการและงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ