ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี

ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี

รูปรองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ภาควิชา
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ( การบริหารสังคม)
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิต)
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์)
วุฒิบัตรหลังปริญญาเอก
Fulbright Visiting Scholar (Rehabilitation Science and Disability Studies), University of Hawaii at Manoa.

สาขาวิชาที่สนใจ

 • - การบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • - การให้คำปรึกษาคนพิการ จิตวิทยาคนพิการ
 • - การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
 • - พิการศึกษา
 • - สวัสดิการและนโยบายสังคม
 • -การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

คณะกรรมการทางด้านวิชาการและบริการสังคมที่สำคัญ

 • - กรรมการคัดกรองผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ (Reviewer) วารสารนานาชาติ Public Health Nursing Journal (PHN): มีนาคม 2551

 • - กรรมการคัดกรองผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ (Reviewer) วารสารนานาชาติ Philosophical Paper Review (PPR) :มิถุนายน 2552

 • - กรรมการคัดกรองผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ (Reviewer) วารสารวิทยาลัยราชสุดา : 2550- ปัจจุบัน

 • - คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB): พฤษภาคม 2553- ปัจจุบัน

 • - คณะอนุกรรมการร่างกฎ ระเบียบ ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 : มกราคม – กรกฎาคม 2552

 • - คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร : สิงหาคม 2553- ปัจจุบัน

 • - ผู้เชียวชาญแห่งองค์การสหประชาชาติ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านความพิการ: ความยากจน การสร้างรายได้และอาชีพ : 2554 (UNESCAP Expert in Action Research on Disability, Poverty and Livelihoods: Oct 2011

 • - คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กคศ.): เมษายน 2556- ปัจจุบัน

ทุน / รางวัลทีเคยได้รับ

 • - ราชกรีฑาสโมสร : เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, 2534

 • - สภาวิจัยแห่งชาติ :เพื่อการวิจัยประเมินผลกลักสูตร, 2542

 • - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.): เพื่อการทำการวิจัยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

 • - มูลนิธิราชสุดา : เพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอกบางส่วน, 2547

 • - สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา : เพื่อการพัฒนาอาจารย์ (UDC) ศึกษาระดับปริญญาเอก, 2548-49

 • - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อการสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอกบางส่วน, 2548

 • - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการสนับการทำวิจัยระดับปริญญาเอกบางส่วน, 2548

 • - สภาวิจัยแห่งชาติ :เพื่อการวิจัยนโยบายสังคมและปฏิรูปกฎหมายด้านความพิการ, 2554

 • - Fulbright Visiting Scholar 2010-2011 at Center on Disability Studies, University of Hawaii, USA : Jan -July 2011

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือนำเสนอ

 • - Cheausuwantavee, T., & Keeratiphanthawong, S. (2021). Employment for Persons with Disabilities in Thailand: Opportunities and Challenges in the Labor Market. Journal of Population and Social Studies [JPSS], 29(-), 384 - 400. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/article/view/246426.

 • - Pruettikomon, S., Louhapensan, C., Cheausuwantavee, T.(2018). A Study and Development of Working Environment to Increase the Work Efficiency of People with Physical Disabilities: A Case Study of Major Retail and Wholesale Companies in Bangkok. ACM International Conference Proceeding Series: 83-88.

 • - Cheasuwantavee,T., & Suwansomrid, K.(2018). Disability Law and Policy in Thailand: An Ideal and Reality in thec Past Decade. Journal of Ratchasuda College for Reserach and Development of Persons with Disabilities. 14: 87-103.

 • - Pruettikomon, S., Louhapensan, C., Cheausuwantavee, T.(2017). A study on environmental development to improve occupational performances of the disabled: A case study of major retail and wholesale companies in Bangkok. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12(18): 4681-4686.

 • - Cheausuwantavee T. (2017). Development of community based rehabilitation in Thailand: Case study in Samut Sakhon Province. Edorium Journal of Disability and Rehabilitation. 3: 79-88.

 • - Cheausuwantavee, T., Keeratipanthawon, S.(2017). Social enterprise and focus on work and employment for PWDs in Thailand. Manuscript for 2017 Conference of Workability International and Workability Asia. Kerry Hotel, Hong Kong, June 11-14, 2017.

 • - Cheausuwantavee, T, et al. (2017). Laws enforcement regarding educational provisions for persons with disabilities. Manuscript for 4th Ratchasuda International Conference on Disability 2017: Vayupak Convention Center CENTRA by Centara Hotel, Thailand. July 26-27, 2017.

 • - Muentabutr, W., Cheausuwnatavee, T., & Sheerer, P. (2016). The Correlation of Female Physical Ideal on Self Esteem in Women with Physical Disability and Mobility Impairment in Lampang Province. Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities. 12: 145-170.

 • - Cheausuwantavee,T., Janjam, J., Krisingsom,C.(2016). Development of community based rehabilitation: Model 1-ruaral Area. Nakornprathom: Mahidol University.(Copy).

 • - Cheausuwantavee, T., Kraisingsom, C., Janjam, J. (2016). Development of community based rehabilitation: Model 1(Urban area). Manuscript for The 3rd Ratchasuda International Conference on Disability 2016: Empowerment through holistic approach. April 28-29, 2016. Hotel, Bangkok. Thailand.: 75-76

 • - Cheausuwantavee, T., Suwansomrid, K. and Kraisingsom, C.(2015). Meta-analysis and Content Analysis on Researches Regarding Community Based Rehabilitation in Thailand and Abroad. Proceedings of The 2nd Ratchasuda International Conference on Disability 2015: Beyond ASEAN Boundary for Inclusive Living of Persons with Disabilities. April 21-22, 2015. Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand.

 • - Cheausuwantavee, T., Kiratiphanthawong, S., Janpong, P., Aujawatee, R. Thitisuplerd, C. (2015). Employment Opportunities for Persons with Disabilities. Bangkok, Thailand: Ministry of Labour. (copy).

 • - Neelapaijit, A., Cheausuwantavee, T., Kunses. P and Suwansomrid, K. (2014). Occupation for Persons with Disabilities, Situation in Thailand: Model and Lesson Learned. Manuscript for presentation in Ratchasuda International Conference on Disability 2014, February 20-21, 2014. ,Thailand

 • - Cheauwantavee, T., Suwansomrid,K and Krisingsom, C.(2014). Social policy and law regarding education and equal social integration of persons with disabilities: model and lesson learned. Manuscript for International Forum on Disability Management 2014 ( IFDM 2014), November 17, 2014,Melbourne, Australia.

 • - Cheausuwantavee,T, Neelapaijit,A., Kunses,P. and Kraisingsom,C. (2014). Consciousness raising in social policy regarding education for persons with disabilities. Manuscript for International Symposium on Society, Economics and Urban Studies, June 27-29, 2014 , Bali, Indonesia.

 • - Cheausuwantavee, T. (2014). Social Engineering Research: Manuscript for presentation in Mahidol Research Expo 2013, Jan 27, 2014, Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand.

 • - Cheausuwantavee, T and Suwansomrid, K.(2013). Disability policy in Thailand: An ideal and reality in the past decade. Manuscript for presentation in Shanghai International Conference on Social Science , July 11-13, 2013 Shanghai, China

 • - Cheauwantavee, T. and Krisingsom, C.(2013). Situation and participation of society on enforcement of law regarding educational provisions for persons with disabilities in Thailand. Manuscript for 4th International Symposium on Special Education: Issues and trends in Asean Countries, August 8-9, 2013, Suan Dusit Rajapat University, Thailand.

 • - Cheusuwantavee, T and Cheusuwantavee, C (2012). Rights, equality, educational provisions and facilities of students with disabilities in Thailand: Legal and practical perspectives in the past decade. Disability, CBR & Inclusive Development Journal. 23(1):70-91.

 • - Cheausuwantavee, T., Phuakkhong, D., Prasomsuk, S. and Mattavangkul, C. (2012). Reformation of social policy and law related to disability through participation of society in Thailand: Phase I. Manuscript for presentation in World Conference on Social Work Development 2012: Action and Impact, July 8-12, 2012. Stockholm, Sweden.

 • - Cheusuwantavee, T, and Sumrid, K.( 2011). Synthesis of social policies and laws regarding disabilities in Thailand. Manuscript for presentation in The 27 Annual Pacific Rim Conference, April 18-19, 2011. Hawaii, USA.

 • - Cheusuwantavee, T(2010). Thailand and CRPD. Manuscript for International Forum on the Human Rights of Persons with Disabilities: Transforming Global Visions to Local Actions. (A Pre-Conference Event), Pacrim Conference. April 16, 2011. Hawaii, USA.

 • - Cheausuwantavee, T.(2011). Community collaboration on disability activity: Dilemma or practical issue?. Manuscript for presentation in Pro-Seminar. Life Span Institution, University of Kansas, March 18, 2011. Kansas, USA.

 • - Cheauwantavee, T., Nookeaw, S. and Cheausuwantavee, C. (2010). Research on Disability in Thailand: Meta-Analysis and Qualitative Analysis. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences. 5(2): 1- 10.

 • - Cheauwantavee, T., Nookeaw, S. and Cheausuwantavee, C. (2010). Research on Disability: Meta-analysis and qualitative analysis. Manuscript for presentation in The 5 th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, August 2-5, 2010, Cambridge, Uk.

 • - Cheausuwantavee, T. (2009). Appropriateness and consciousness in community based rehabilitation through participatory action research. The Review of Disability Studies. 5(3): 53-63. and http://www.biasfree.org/operation.pdf

 • - Cheausuwantavee, T. (2009). Policy and implementation: assistive technology for disabled students in Thailand. ATIA 2009 Conference, Orlando, Florida, USA. January 28-31, 2009. and http://www.parsons.lsi.ku.edu/html/TempNewsAnnouncements/Tavee.shtml and http://www.parsons.lsi.ku.edu/html/Newsletters/March09NewSoft.pdf

 • - Cheausuwantavee, T. (2008). Community based rehabilitation: multiple perspective and significances. Ratchasuda College Journal. 4(1):39-57.

 • - Cheausuwantavee, T. (2007). Beyond Community Based Rehabilitation: Meaning and Consciousness. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal . 18 (1): 101-109.

 • - Cheausuwantavee, T.(2006). Critique of Consciousness and Meaning of CBR with Phenomenology. Presentation in International Conference on Globalization, Development and Human Security in the Asia-Pacific Region, October 18-20,2006, Thammasat Resort Center, Pataya, Chonburi, Thailand.

 • - Cheausuwantavee, T.(2006). Appropriateness and Consciousness on Community Based Rehabilitation. Presentation in 5th International Conference on Social Work in Health and Mental Health. December 10-14, 2006. Hong Kong, China.

 • - Cheausuwantavee, T.(2006). Critique of Consciousness and Meaning of CBR with Phenomenology. Presentation in International Conference on Globalization, Development and Human Security in the Asia-Pacific Region, October 18-20,2006, Thammasat Resort Center, Pataya, Chonburi, Thailand.

 • - Cheausuwantavee, T. (2005). Comparative study in disability law of Thailand , United Kingdom and United States of America. Ratchasuda College Journal.1 (2): 37-58.

 • - Cheausuwantavee, T. (2005). Community based rehabilitation in Thailand : Situations and development. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal . 15(2) :50-66.

 • - Cheausuwantavee, T. (2005). and Evaluation of Master of Arts Programme in Rehabilitation Counseling and Guidance Service for Persons with Disabilities in Thailand. The Review of Disability Studies. 1(3): 66-76. and http://www.rds.hawaii.edu/downloads/issues/pdf/RDS01032005.pdf

 • - Cheausuwantavee, T. (2004). Community based rehabilitation in Thailand : Situations and development. Manuscript for presentation in the 20th Pacific Rim Conference 2004, March 28-29, 2004 , The University of Hawaii, Hawaii, USA.

 • - Cheausuwantavee, T.(2002).Sexual problems and attitudes toward sexuality of persons with and without disability. The journal of Sexuality and Disability . 20 (2) : 125- 134.

 • - Cheausuwantavee, T. and Yam-iam, C. (1999). Influence of the 7th Fespic Games on the Audience's Attitudes toward Persons with Disabilities. Guidance and Educational Psychology. 2(3-4): 95-106.

 • - Cheausuwantavee, T. (1997). Working Situations , Understanding and Attitudes toward Persons with Disabilities of Rehabilitation Counselor. Annual Report. Ratchasuda College, Mahidol University. Nakornpratom. (Unpublished Research).

 • - Cheausuwantavee, T. and Sumawong, W. (1996). Problems of medical students of Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospotal. Ramathibodi Medical Journal. 19 (1): 50-54.

 • - Cheausuwuntavee, T., Eoaskoon, W., Sumawong W., Suebsri, C, Eamopat,.(1994). The Comparative Study of Academic Achievement of Medical Students and Their Qualities during the Interviews for Admissions. Ramathibodi Medical Journal . 17 (1): 52-60.

 • - Cheausuwantavee, T.(1993). Mental Health Problems of Bus Drivers. Thai Clinical Psychology Journal. 23 (2): 1-19.

ผลงานวิชาการอื่นๆ: หนังสือ คู่มือ บทความ

 • - ทวี เชื้อสุวรรณทวี.(๒๕๖๒). ยุติธรรมสังคมและนโยบายด้านความพิการ.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 • - ทวี เชื้อสุวรรณทวี.(๒๕๖๒). พิการศึกษาเชิงวิพากษ์และบูรณาการ.กรุงเทพฯ: สำนักพมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 • - ทวี เชื้อสุวรรณทวี. (๒๕๕๒). มองความพิการผ่านแนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนาเพรส จำกัด

 • - ทวี เชื้อสุวรรณทวี. (๒๕๔๙). คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. นครปฐม: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม.

 • - ทวี เชื้อสุวรรณทวี จิตประภา ศรีอ่อน แฉล้ม แย้มเอี่ยม ธรรม จตุนาม และอรุณี ลิ้มมณี.(๒๕๔๘). มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์คนพิการ. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 • - ทวี เชื้อสุวรรณทวี และคณะ (๒๕๔๘). แผนแม่บทการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. นครปฐม.

 • - ทวี เชื้อสุวรรณทวี .(๒๕๔๒). มุมมองของนักวิชาชีพ : คนพิการกับการฟื้นฟูสมรรถภาพในสหัสวรรษใหม่ งานวันคนพิการ ครั้งที่ ๓๕. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ : ๑๙ - ๒๑.