ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล

ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล

รูปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
ตำแหน่ง
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาหูหนวกศึกษา
ภาควิชา
หูหนวกศึกษา
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรประยุกต์)

สาขาวิชาที่สนใจ

  • - การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

ผลงานวิชาการ

โครงการวิจัยที่ดำเนินการ

- ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล. (2557). การพัฒนาแบบวัดแบบการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหูหนวกในระดับอุดมศึกษา. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)


ผลงานวิจัย

บทความวิชาการ

(๑) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

๑. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล. (2551). ผลของการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามหลักสาราณียธรรม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

๒. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล. (2555). การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบล: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิจัยปฏิบัติการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

๓.สมพงษ์ จิตระดับ, สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล และคณะ. (2555). การประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ตามแนวพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

๔. รานี เสงี่ยม, ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล จรรยา ชัยนาม, นัทที ศรีถม, อารี ภาวสุทธิไพศิฐ และเสรี เทียนเจลี้. (2556). การพัฒนารูปแบบการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสำหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.

๕. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส, ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล และ Silvia M. Correa-Torres (2557). การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและการให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาไทยและภูมิภาคอาเซียน. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.

๖. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล, ศักดา โกมลสิงห์ และพนิตา โพธิ์เย็น. (2557). การศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก: กรณีศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.

(๒) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

๑. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล. (2551). ผลของการใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามหลักสาราณียธรรม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา. 3 2 (2551), 106-120.

๒. รานี เสงี่ยม, ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล, จรรยา ชัยนาม, นัทที ศรีถม, ดร.อารี ภาวสุทธิไพศิฐ และเสรี เทียนเจลี้. (2556). การพัฒนารูปแบบการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสำหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ. 9 12 (มกราคม-ธันวาคม 2556), 59-69.

๓.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล, วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา และวิรุฬห์ นิลโมจน์. (2557). การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบล: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิจัยปฏิบัติการ. วารสารครุศาสตร์. 42 2 (เมษายน-มิถุนายน 2557), 16-31.

๔. สมพงษ์ จิตระดับ, สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล และคณะ. (2557). การประเมินผลการดำเนินงานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. ตามแนวพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551. วารสารครุศาสตร์.42 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2557), 74-92.

๕. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล, ศักดา โกมลสิงห์ และพนิตา โพธิ์เย็น. (2558). การศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก: กรณีศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ. 11 14 (มกราคม-ธันวาคม 2558).

บทความวิชาการ

๑. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล (2554). สไตล์การเรียนรู้กับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนหูหนวก. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ. 7 10 (มกราคม-ธันวาคม 2554), 25-39.

๒. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล และสุขสิริ ด่านธนวานิช. (2556). บุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหูหนวก ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารครุศาสตร์. 41 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2557), 235-242.