ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ

ประวัติ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ

รูปอาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ
ตำแหน่ง
- อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
สังกัดภาควิชา
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา (กศ.ด.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554
ปริญญาโท
การแนะแนวและให้คำปรึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545
ปริญญาตรี
การประถมศึกษา (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543

สาขาวิชาที่สนใจ

  • - การให้คำปรึกษาครอบครัว (Family Counselling)
  • - การให้คำปรึกษาเด็ก และวัยรุ่น (Child and Youth Counselling)
  • - การให้คำปรึกษารายบุคคล และการให้คำปรึกษากลุ่ม (Individual and Group Counselling)
  • - การแนะแนวในโรงเรียน (School Guidance Counselling)

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่


วรางคณา รัชตะวรรณ. (2554). การศึกษาและพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของนักเรียนวัยรุ่นโดย การให้คำปรึกษากลุ่ม. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 5(4): 143-153.

สิริจิตต์ รัตนมุสิก, อาดัม นีละไพจิตร, และ วรางคณา รัชตะวรรณ. (2561). ผลของ โปรแกรมการให้คำปรึกษารายบุคคลต่อความหยุ่นตัวในการเตรียมความพร้อม ในการเข้าทำงานของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 29(3), (น.218–229).

จิรพร บุญศรีทอง, อาดัม นีละไพจิตร, และ วรางคณา รัชตะวรรณ. (2561). ผลการให้คำปรึกษากลุ่มทฤษฎีผู้รับคำปรึกษา เป็นศูนย์กลางต่อความ วิตกกังวลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีก. ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาประจำปี พศ. 2561 "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม(มอง) จิตวิทยา" (น. 507–517) กรุงเทพฯ: เอเชียดิจิตอลการพิมพ์.

จันหอม คำเฟืองพมมา, พิมพา ขจรธรรม, วรางคณา รัชตะวรรณ, และ วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล. (2562). การปรับตัวต่อความพิการ และภาวะซึมเศร้า ของคนพิการทางการ เคลื่อนไหวในภายหลัง: กรณีศึกษา ศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูหน้าที่การ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20. 15 มี.ค. 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (น. 998-1,020) บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Phoutthong Sysoumung, Issavara Sirirungruang, Warangkana Ratchatawan and Warin Krityakiarana. (2018). A SURVEY OF TEACHER ATTITUDE REGARDINGINCLUSIVE EDUCATION WITHIN VIENTIANE CAPITAL LAO P.D.R. The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC). A Transformative Community: Asia in Dynamism, Innovation, and Globalization, 08 November, 2018. at Mae Fah Luang University, Chiang Rai. (P. 403-412).

ผลงานอื่นๆ

- วรางคณา รัชตะวรรณ. (2558). บทวิจารณ์หนังสือ สมองแห่งพุทธะ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 14(1): 202-211.

- วิทยากรอบรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Counseling)

- วิทยากรอบรมครูเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง

ภาระงานสอนในปัจจุบัน

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
1. รสวพ 502 จิตวิทยาว่าด้วยความพิการ 2(2-0-4)
2. รสวพ 514 ทฤษฎีการปรึกษา 3(3-0-6)
3. รสวพ 519 ทักษะการปรึกษาแบบจุลภาค 3(2-2-5)
4. รสวพ 518 การปรึกษาครอบครัว 3(2-2-5)
5. รสวพ 698 วิทยานิพนธ์ 12(0-48-0)
6. รสวพ 697 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)