ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติอาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ

ประวัติอาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ

รูปอาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาควิชา
ภาควิชาหูหนวกศึกษา
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
M.Ed (Master of Education) University of Cincinnati. Cincinnati, Ohio, U.S.A.
ปริญญาตรี
กศ.บ. (วิชาภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี

สาขาวิชาที่สนใจ

  • - วิชาการศึกษาทั่วไป
  • - การศึกษาสำหรับคนหูหนวก
  • - วิชาการพัฒนาหลักสูตร
  • - วิธีสอนสำหรับคนหูหนวก

ผลงานวิชาการประจำปี ๒๕๕๗

บทความวิชาการเรื่อง "การสร้างสรรค์ทางการศึกษา เพื่อคนหูหนวกและผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน" ตีพิมพ์ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

บทความวิชาการเรื่อง "An Analysis of the Learning Achievement and Satisfaction of Essential English for Thai Sign Inteepreters"
ตีพิมพ์ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22- 23 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


ผลงานวิชาการประจำปี ๒๕๕๖

งานแปลบทความวิจัยเรื่อง "Educational Outcomes of Tutoring : A Meta-analysis of Findings" by Peter A. Cohen, James A. Kulik, and Chen-Lin C. Kulik.
American Educational Research Journal. Vol.19 : 2 Summer, 1982 :237 - 248 ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 12
มกราคม - ธันวาคม 2556


ตำรา / สิ่งตีพิมพ์

  • วิชัย ศรีคำ, สวัสดิ์ คำชาย และ วิไลรัตน์ ศรีคำ. (2534). หนังสือแบบเรียนสังคมศึกษา. (ส.401). กรุงเทพฯ. คุรุสภา ลาดพร้าว.

บทความ / งานแปล

  • วิไลรัตน์ ศรีคำ. (2548). ข้อควรคำนึงในการเป็นล่ามภาษามือวิชาชีพ. วารสารวิทยาลัยราชสุดา เพื่อการวิจัย และพัฒนาคนพิการ 1(2), 8-11.