ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | สภาคณาจารย์ | ประวัติอาจารย์ ดร. วีระแมน นิยมพล

ประวัติอาจารย์ ดร. วีระแมน นิยมพล

รูปอาจารย์วีระแมน นิยมพล
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชา
ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอด Mississippi State University, Mississippi, USA.
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ West Chester University, Pennsylvania, USA.

สาขาวิชาที่สนใจ

  • - เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
  • - เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงของคนตาบอด
  • - รหัสอักษรเบรลล์
  • - โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์
  • - ตาบอดและสายตาเลือนรางศึกษา

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

  • - เทคนิคการพิมพ์รหัสคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และโน้ตดนตรี โดยพิมพ์เป็นข้อมูลเทกส์อย่างง่ายเพื่อใช้ใน โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์สำหรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • - พัฒนาการของอักษรเบรลล์ในสามประเทศของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทย ลาว และกัมพูชา : จากรหัส เบรลล์สู่โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์