จำนวนผู้เข้าชม

AT-Counter
Up Date
March 24, 2009


เมนูหลักValid CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Accessubility Checker


งานวิจัย

     วิทยาลัยมุ่งเน้นให้บุคลากรของวิทยาลัยทำงานวิจัยในรูปแบบ R to R หรือ Routine to Research หมายถึง ทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย เพื่อมุ่งเป้าให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสายงานต่างๆ และเกิดเป็นความชำนาญพิเศษ

     งานวิจัยและพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ที่วิทยาลัยราชสุดาได้ดำเนินการจัดทำขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาสำหรับคนพิการไทย และเปิดบริการให้ผู้ใช้สามารถดาวโหลดไปใช้งานได้ โดยไม่คิดมูลค่ามีดังนี้

  1. โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาไทยสำหรับระบบปฏิบัติการ DOS
  2. โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาไทยสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ Version 1.91
  3. โปรแกรมแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาไทยสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ Version 2.00

     ทั้งนี้วิทยาลัยราชสุดายังได้ขยายความช่วยเหลือไปยังผู้พิการ ในประเทศเพื่อนบ้านของไทยอีก 2 ประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว โดยได้พัฒนาโปรมแปลอักษรเบรลล์ขึ้นอีก 2 ภาษาคือ

  1. โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาเขมร Version 1.00 (ประเทศกัมพูชา)
  2. โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาลาว Version 1.00 (ประเทศลาว)

     โดยโปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาต่างประเทศนั้น ได้รับทุนสนับสนุนและพัฒนาจากโครงการ ON-NET แห่งภูมิภาคประจำประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาในการวิจัยพัฒนาโปรแกรมละ 1 ปี

     งานวิจัยและพัฒนาด้านฮาร์ดแว์ของวิทยาลัย มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยพัฒนาสิ่งใหม่ ที่มีประโยชน์ต่อคนพิการและความพิการ โดยจัดเป็นโครงการความร่วมมือ และงานวิจัยในระดับนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งได้มีการดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ด้วยความร่วมมือจากหลายๆ สถาบัน หลายๆ องค์กร อาธิ เช่น มหาวิทยาลัยราชมงคลศาลายา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครฯ มหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอื่นๆ โดยงานวิจัยมุ่งเน้นที่จะคิดค้น และประดิษฐ์อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนับสนุนทางการศึกษา และการมีวิถีชีวิตอิสระ