จำนวนผู้เข้าชม

AT-Counter
Up Date
March 24, 2009


เมนูหลักValid CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Accessubility Checker


งานบริการ

     วิทยาลัยราชสุดาจัดให้มีงานบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งได้รวบรวมอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยการจัดซื้อ ผลิตขึ้นเอง หรือดัดแปลงจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่คนพิการจะได้รับ โดยมีงานบริการต่างๆ ดังนี้

ฝึกอบรมรายกรณี/ฝึกอบรมกลุ่ม

  • การฝึกอบรมรายกรณี เป็นการฝึกอบรมเฉพาะบุคคลที่มีความสนใจ หรือมีความต้องการที่จะใช้ หรือจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีพิเศษ ที่จะช่วยในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การใช้ชีวิตอิสระ การอาชีพ หรือการฟื้นฟู ซึ่งทางคณะทีมงานจัดวางแผน จะเป็นผู้กำหนดแผนการฝึกอบรมรายกรณี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบทั้งทางด้านจิตใจ ร่างกาย และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองต่อไป
  • การฝึกอบรมกลุ่ม เป็นการฝึกอบรมในลักษณะต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรมที่ทีมงานได้จัดเตรียมไว้ ในแบบแผนเดียวกันทุกคน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เี่กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และอื่นๆ ตามที่กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมสนใจ

บริการตรวจประเมินความพิการ

วิทยาลัยราชสุดาได้จัดให้มีงานบริการด้านการให้คำแนะนำและตรวจประเมินสภาพความพิการ ในการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการปรับใช้และการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับคนพิการแต่ละบุคคล เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงประโยชน์และการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการให้ยืมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในระยะสั้น

ศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่ในงานเทคโนโลยี จะปฏิบัิติหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนะนำเทคโนโลยีให้ผู้เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ รวมทั้งจัดทำข้อมูลไว้สำหรับประชาสัมพันธ์งานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

ติดตั้งซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์

การให้บริการด้านการติดตั้งซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์นั้น วิทยาลัยราชสุดาได้ดำเนินการด้านนี้มาโดยตลอด ซึ่งผู้ที่มาขอรับบริการด้านนี้จะต้องเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาให้พร้อม โดยนโยบายของวิทยาลับไม่สนับสนุนให้ผู้รับบริการใช้ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่ผิดกฏหมาย และไม่จัดจำหน่ายหรือจ่ายแจกซอฟต์แวร์ แต่เน้นเพียงการให้บริการติดตั้ง และบริการด้านข้อมูล การใช้งาน โดยกลุ่มของการให้บริการจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

  1. บริการติดตั้งซอฟต์แวร ์และฮาร์ดแวร์พิเศษสำหรับคนพิการ : ผู้มาขอรับบริการจะต้องเตรียมซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์มาให้พร้อม เ่ช่น โปรแกรมอ่านจอภาพ โปรแกรมตาทิพย์ โปรแกรมขยายจอภาพ เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ อื่นๆ กรณีที่ซอฟต์แวร์ืหรือโปรแกรมคือ งานวิจัยของวิทยาลัยราชสุดาไม่ต้องนำมา
  2. บริการติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทั่วไป : ผู้มาขอรับบริการจะต้องเตรียมซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้พร้อมเช่น โปรแกรมทั่วไปที่ต้องการใช้ Driver ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ อื่นๆ กรณีที่ซอฟต์แวร์ืหรือโปรแกรมคือ งานวิจัยของวิทยาลัยราชสุดาไม่ต้องนำมา

ซ่อมบำรุงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก/เทคโนโลยีทั่วไป

ภาพการฝึกอบรมซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์

งานซ่อมบำรุงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการถือเป็นหัวใจสำคัญ ของงานบริการ ซึ่งจะต้องครอบคลุมความต้องการของผู้พิการในด้านต่างๆ เทคโนโลยีพิเศษเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง หากไม่มีหน่วยงานใดให้ความสำคัญหรือปล่อยปะละเลย ก็จะส่งผลให้การนำ้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ไม่เกิดประโยชน์วิทยาลัยราชสุดาเล็งเห็นความสำคัญด้านนี้จึงได้จัดทำโครงการเฉพาะกิจขึ้น เพื่อให้บริการซ่อมบำรุงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และเทคโนโลยีทั่วไปดังนี้

  1. บริการตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุง/ทำความสะอาด อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ทั้งนอกและใน สถานที่) เช่น เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ เครื่องจดบันทึกโน๊ทอักษรเบรลล์ เครื่องช่วยฟัง อื่นๆ
  2. บริการตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์ทั่วไป (ทั้งนอกและใน สถานที่) เช่น คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ อื่นๆ
  3. บริการตรวจซ่อมอุปกรณ์สำนักงานภายในวิทยาลัย (สงวนไว้สำหรับวิทยาลัยเท่านั้น) เช่น เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องเข้าเล่มสันกระดูกงู อื่นๆ

หมายเหตุ ประกาศอัตราค่าบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และอุปกรณ์ทั่วไป (ไม่รวมค่าอะไหล่)