จำนวนผู้เข้าชม

AT-Counter
Up Date
March 24, 2009


เมนูหลักValid CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Accessubility Checker
เจ้าหน้าีที่์ งานบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

นางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ
น.ส.เนตรนภา อนุประเสริฐ

ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แขนงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 6 (ปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ)

E-mail : netnapa_a@hotmail.com

 

 

นางสาวจิตติมา  บุญดีเจริญ
นางสาวจิตติมา บุญดีเจริญ

ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แขนงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

E-mail : rsjbn@staff2.mahidol.ac.th