จำนวนผู้เข้าชม

AT-Counter
Up Date
March 24, 2009


เมนูหลัก



Valid CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Accessubility Checker


คณาจารย์ งานบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ภาพอาจารย์พรพรรณ์ สมบูรณ์
อาจารย์พรพรรณ์ สมบูรณ์

ประกาศนียบัตร : Assistive Technology Applications. California State University, Northridge. 2004
ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2526
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
Email : spornpun@htmail.com

ภาพอาจารย์เบญจพร ศักดิ์ศิริ
อาจารย์เบญจพร ศักดิ์ศิริ

ปริญญาเอก : กำลังศึกษาอยู่
ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7
E-mail : rsbss@mahidol.ac.th

ภาพอาจารย์วีระแมน นิยมพล
อาจารย์วีระแมน นิยมพล

ปริญญาเอก : กำลังศึกษาอยู่
ปริญญาโท : สาขาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด (Access Technology for the Blind) ที่มหาวิทยาลัย Mississippi State รัฐ Mississippi สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2533
ปริญญาตร: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ที่มหาวิทยาลัย West Chester รัฐ Pennsylvania สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2530
ตำแหน่ง : อาจารย์ด้านเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอด วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน

  • ทำงานเป็นครูสอนการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักเรียนตาบอดที่โรงเรียนสอนคนตาบอด Overbrook School for the Blind จนถึงปี พ.ศ. 2539
  • ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน รับตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แขนงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และแขนงบริการสนับสนุนทางวิชาการสำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง
  • หัวหน้าโครงการวิจัยและเป็นผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาซอร์ฟแวร์สำหรับคนตาบอดเช่น การพัฒนาโปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ไทย และการพัฒนาระบบอ่านจอภาพสำหรับคนตาบอดเป็นต้น
  • ที่ปรึกษาหน่วยบริการวิชาการสำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนรางวิทยาลัยราชสุดา
  • ผู้ประสานงานศูนย์ ON-NETแห่งภูมิภาค (Overbrook Nippon Network on Educational Technology) ซึ่งเป็นโครงการด้านเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอดในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต

E-mail : frwny@mahidol.ac.th

ภาพอาจารย์ธรรม จตุนาม
อาจารย์ธรรม จตุนาม

ปริญญาเอก : กำลังศึกษาอยู่
ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตร: ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : rsttn@mahidol.ac.th