จำนวนผู้เข้าชม

AT-Counter
Up Date
March 24, 2009


เมนูหลักValid CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Accessubility Checker


ข่าวกิจกรรม

รายละเีอียดข่าว

Tictile Graphics Workshop

   เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนามคม 2552 ที่ผ่านมา วิทยาลัยราชสุดาได้จัดกิจกรรมการผลิตสื่อภาพนูนระดับนานาชาติ สำหรับคนตาบอดขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการว่า "Tictile Graphics Workshop" โดยได้รับการสนับสนุึนทุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จาก ON-NET ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิทยากรจาก American Printing House for the Blind, USA Mr. Yan Zhang มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน จากประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังภาพกิจกรรม

 

โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตร "ความรู้การใช้ ICT ระดับพื้นฐานสำหรับคนที่มีความพบพร่องทางการเห็น"

     เมื่อวันที่ 10 -13 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตร "ความรู้ด้านการใช้ ICT ระดับพื้นฐานสำหรับคนที่มีความพบพร่องทางการเห็น" ขึ้นโดยวิทยาลัยราชสุดาได้จัดส่งทีมวิทยากร เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 25 คน จากหน่วยงานต่างๆ ดังภาพกิจกรรม

 

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดรุ่นที่ 1 ปี 2552

     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ัจัดกิจกรรมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดรุ่นที่ 1 ปี 2552 ขึ้น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งเป็นผู้เข้าอบรมที่ผ่านการฝึกทักษะ O&M จากวิทยาลัยราชสุดามาก่อน ดังภาพกิจกรรม