ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาลัยราชสุดา ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Quality of Life
Development for Persons with Disabilities

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

               ชื่อย่อ : ปร.ด. (การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Quality of Life
Development for Persons with Disabilities)

               ชื่อย่อ : Ph.D. (Quality of Life Development for
       Persons with Disabilities)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

           

หมายเหตุ

หลักสูตรจะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษา (รุ่นที่๔) เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยประมาณการรับสมัครในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ประกาศรายละเอียดการรับสมัครโปรดติดตามในเวปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล https://graduate.mahidol.ac.th/thai


ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดของหลักสูตร

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา