ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ)
Master of Education Program in Education
for Persons with Special Needs (Special Program)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ)

ชื่อย่อ : ศษ.ม. (การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Master of Education (Education for Persons with Special Needs)

ชื่อย่อ : M.Ed. (Education for Persons with Special Needs)

ปรัชญาของหลักสูตร

บุคคลพัฒนาการเรียนรู้บนพื้นฐานการเคารพและยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลายของแต่ละบุคคล ผ่านการลงมือปฏิบัติ กระบวนการวิจัย การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษแบบเรียนรวม การจัดการเรียนรู้ และบริการสนับสนุนและการช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษบนพื้นฐานของหลักวิชาการ รวมทั้งมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีม โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้บัณฑิตสามารถนำไปใช้ในการจัดการศึกษาหรือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาหรือองค์กรที่ทำงานได้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาที่ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ และสอนเสริมในวันเวลาราชการช่วงปิดภาคเรียนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรือระดับอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และออนไลน์ (Hybrid program)

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก (๒)

แผน ข

๑ หมวดวิชาบังคับ ๒๐ หน่วยกิต ๒๐ หน่วยกิต
๒ หมวดวิชาเบือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต
๓. วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต -
๔ สารนิพนธ์ - ๖ หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต ๓๘ หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
รสกพ ๕๐๘ วิทยาระเบียบวิธีการสอน
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
๓ (๓-๐-๖) รสกพ ๕๐๘ วิทยาระเบียบวิธีการสอน
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
๓ (๓-๐-๖)
           
รสกพ ๕๐๙ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการ
ศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ
๓ (๓-๐-๖) รสกพ ๕๐๙ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการ
ศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ
๓ (๓-๐-๖)
วิชาเลือก   ๒ หน่วยกิต วิชาเลือก   ๒ หน่วยกิต
           
รวม ๘ หน่วยกิต รวม ๘ หน่วยกิต
 
ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูร้อน
รสกพ ๕๐๕ ปฏิบัติการสอนบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ
๓ (๐-๑๒-๐) รสกพ ๕๐๕ ปฏิบัติการสอนบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ
๓ (๐-๑๒-๐)
           
รสกพ ๕๑๐ การจัดการชั้นเรียนและการ
ช่วยเหลือด้านพฤติกรรม
๒ (๑-๒-๓) รสกพ ๕๑๐ การจัดการชั้นเรียนและการ
ช่วยเหลือด้านพฤติกรรม
๒ (๑-๒-๓)
           
รวม ๕ หน่วยกิต รวม ๕ หน่วยกิต
 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
รสกพ ๖๐๑ สัมมนาทางการจัดการศึกษา
สำหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ
๑ (๑-๐-๒) รสกพ ๖๐๑ สัมมนาทางการจัดการศึกษา
สำหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ
๑ (๑-๐-๒)
วิชาเลือก   ๔ หน่วยกิต วิชาเลือก   ๔ หน่วยกิต
           
รสกพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๓ (๐-๑๒-๐) รสกพ ๖๙๘ สารนิพนธ์ ๓ (๐-๑๒-๐)
           
รวม ๘ หน่วยกิต รวม ๘ หน่วยกิต
 
ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
รสกพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ (๐-๓๖-๐) วิชาเลือก   ๖ หน่วยกิต
      รสกพ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๓ (๐-๙-๐)
      สอบประมวลความรู้  
           
รวม ๙ หน่วยกิต รวม ๙ หน่วยกิต
 

หมวดวิชาเลือก

๑. รสกพ 610 ภาษาและวัฒนธรรมคนหูหนวก

๒. รสกพ 612 ภาษามือเพื่อการสื่อสาร

๓. รสกพ 615 การผลิตสื่อทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

๔. รสกพ 607 การแนะแนวและให้คำปรึกษาในสถานศึกษา

๕. รสกพ 624 ดนตรีสำหรับการศึกษาพิเศษ

๖ รสกพ 625 การสอนเด็กพิการซ้อนและตาบอดหูหนวก

๗ รสกพ 626 ครอบครัวศึกษา

๘ รสกพ 627 การวิจัยเชิงคุณภาพ

๙ รสกพ 628 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา

๑๐ รสกพ 630 หัวข้อพิเศษทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

๑๑ รสกพ 631 การจัดการเรียนการสอนผ่านการเล่น

๑๒ รสกพ 632 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

๑๓ รสกพ 633 การสอนบุคคลที่มีภาวะออทิซึมและบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์

๑๔ รสกพ 634 การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

๑๕ รสกพ 635 การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

๑๖ รสกพ 636 การสอนบุคคลที่มีปัญญาเลิศและมีพรสวรรค์

๑๗ รสกพ 637 การแนะแนวอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

๑๘ รสกพ 638 การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

๑๙ รสกพ 639 การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน