ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาโท: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาพนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งมีลักษณะเป็นพหุวิทยาการ ที่ต้องอาศัยการบูรณา การศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ จิตวิทยา เป็นต้น ให้มีความสามารถและทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ บนพื้นฐานของความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ สิทธิ ความ เท่าเทียม และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ << ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดสาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

วิชาเอกมี ๔ วิชาเอก ดังนี้

  • ๑. วิชาเอกการให้คำปรึกษาในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  • ๒. วิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  • ๓. วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ๔. วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง

ประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน/ในปีการศึกษา ๒๕๕๖

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (ภาคปกติ)

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (ภาคพิเศษ)

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ)
Master of Education Program in Education for Persons
with Special Needs (Special Program)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคลคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ)

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไปการนำองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะทำให้บุคคลที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในทุกด้าน

หลักสูตรจึงให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับความพิการของมหาบัณฑิต โดยการให้ความรู้ที่หลากหลายสาขา เช่น การสอนทั้งในและนอกระบบ จิตวิทยา ดนตรี เทคโนโลยี ภาษามือ เป็นต้น รวมทั้งให้มีทักษะการจัดการและภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ<< ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดเพิ่มเติมสาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ