ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗


ภาพหมู่โครงการพัฒนาบุคลากรปี 2557 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๕๗ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ ซึ่งมีกิจกรรมฟังบรรยายและกิจกรรมเข้าฐานต่างๆ ในหัวข้อ "การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ" เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รู้จัก และเข้าใจกับ Mahidol Culture และสามารถนำมาพัฒนาในการทำงานได้อีกด้วย ลิ้งค์ไปยังภาพบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา

ภาพนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดาเข้าโครงการปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมความเป็นครู : โครงการฝึกปฏิบัติธรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ ลิ้งค์ไปยังภาพบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา


ภาพพิธีรับมอบบ้านสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๐๐ น. ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ได้ร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จัดพิธีส่งมอบและรับบ้านสำหรับคนพิการ ลิ้งค์ไปยังภาพบรรยากาศงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย


ภาพบรรยากาศงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในหัวข้อ "ทิศทางการวิจัยด้านคนพิการ: ปัจจุบันและอนาคต" ลิ้งค์ไปยังภาพบรรยากาศงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย


ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2556เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ไปยังภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา