ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗ | เดือนมีนาคม ๒๕๕๗

"โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ"
พิธีรับมอบบ้านสำหรับคนพิการเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน จ.นครปฐม ประจำปี 2557 ผู้รับผิดชอบโครงการโดย ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ได้ร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จัดพิธีส่งมอบและรับบ้าน ณ บ้านของนางยิ้ม บุญธรรม ผู้พิการทางการเห็น ซึ่งมีชาวบ้านให้ความสนใจมากเข้าร่วมพิธีมอบบ้านดังกล่าว