ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗ | เดือนมีนาคม ๒๕๕๗

"ทิศทางการวิจัยด้านคนพิการ: ปัจจุบันและอนาคต"เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในหัวข้อ "ทิศทางการวิจัยด้านคนพิการ: ปัจจุบันและอนาคต" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ ท่าน ร่วมพูดคุยถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคการทำงานวิจัย และการทำผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวคิดในการเริ่มต้นทำงานวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ณ ห้อง ๒๓๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา