ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนเมษายน ๒๕๕๗


ภาพผู้เข้าร่วมอบรมภาษามือไทย เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมภาษามือไทย ให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร ๓๐ ชม.)" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารกับคนหูหนวกในชีวิตประจำวันได้ และยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องภาษามือไทย วิถีชีวิตของคนหูหนวก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษามือไทย และคนหูหนวกไทยอีกด้วย ลิ้งค์ไปยังภาพการอบรภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร


ภาพงานสงกรานต์วิทยาลัยราชสุดา ปี 2557 เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา วิทยาลัยราชสุดา จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ "ชาวราชสุดาหรรษา สงกรานต์ผ้าลายดอก" ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง บุญญานันท์ และอาจารย์ พะเยาว์ สุจริต เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ลิ้งค์ไปยังภาพบรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์วิทยาลัยราชสุดา ปี ๒๕๕๗