ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗


ภาพบริษัทไทยซัมซุงฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดาฯ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น.บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์จํากัด จัดโครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต มีการจัด Workshop ให้กับครูและนักเรียนแนะนําในโรงเรียนนําร่อง โดยลงพื้นที่การเรียนรู้ที่ วิทยาลัยราชสุดาเพื่อเรียนรู้การผลิตสื่ออักษรเบรลล์การเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาหูหนวก ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คนหูหนวก และนําไปผลิตสื่อวิดีทัศน์นําเสนอผลงานกลุ่ม ณ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท ศาลายา จ.นครปฐม ลิ้งค์ไปยังภาพ

ภาพต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) ประจำปี 2556เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๑ โดยมีบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังสรุปผลการประเมินภาพรวมของวิทยาลัยราชสุดาในครั้งนี้ด้วย ลิ้งค์ไปยังภาพ

ภาพมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๔๖ ปี ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น ๕ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ไปยังภาพ

ภาพพิธีแห่เทียนพรรษาพร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน  ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น.วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแห่เทียนพรรษาพร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 57 เวลา 14.00 น. ณ วัดญาณเวศกวัน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นำโดย รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป ลิ้งค์ไปยังภาพพิธีแห่เทียนพรรษาพร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนประจำปี ๒๕๕๗

ภาพต้อนรับคณะดูงานจากประเทศพม่า เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐น.ดร.วีระแมน นิยมพล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการ และบริการนักศึกษาพิการ พร้อมด้วย ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง ผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และเครือข่าย ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก Myanmar National Association of the Blind (MNAB) ลิ้งค์ไปยังภาพการให้การต้อนรับคณะดูงาน

ภาพหมู่งานประกวดเรื่องเล่าภาษามือไทยครั้งที่ 13การประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ลิ้งค์ไปยังภาพบรรยากาศภายในงาน

ภาพมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ครบรอบ ๓๓ ปี ณ ห้องโถงวาดภาพ ชั้น ๑ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ลิ้งค์ไปยังภาพ