ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗


ภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักพาณิชย์ มอบเสื้อให้แก่สโมสรนักศึกษาเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ ได้มอบเสื้อ จำนวน ๑๑๐ ตัว ให้แก่วิทยาลัยราชสุดา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา และกิจกรรมอื่นๆ ของนักศึกษาต่อไป ลิ้งค์ไปยังภาพ


ภาพ อ.วิไลรัตน์ ศรีคำ รร่วมงานครบรอบ 12 ปี สถาบันนวัตกรรมขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร. วรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ที่ได้รับรางวัล BEST ORAL PRESENTION AWARD ในการนำเสนอผลงาน "The Management of Creative Economy in Community by Network Collaboration of Person with Disability" International Conference on Management Science, Innovation, and Technology เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทายาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ลิ้งค์ไปยังภาพ

ภาพ อ.วิไลรัตน์ ศรีคำ รร่วมงานครบรอบ 12 ปี สถาบันนวัตกรรมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ถ่ายภาพร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และร่วมงานครบรอบ ๑๒ ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม IL๕ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ลิ้งค์ไปยังภาพ


ภาพการบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ระบบ เครือข่ายและกิจการนักศึกษา เดินทางไปยัง Junsei Educational Institution ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ลิ้งค์ไปยังภาพ


ภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปี 2557ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่๑ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา การบริการสวัสดิการนักศึกษา ระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งได้มีโอกาสพบผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้นักศึกษาเกิดความรัก ความภูมิใจ และสามารถใช้ชิวิตในวิทยาลัยร่วมกับคนพิการได้อย่างมีความสุข ลิ้งค์ไปยังภาพ

ภาพ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. รศ.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ไปยังภาพ

ภาพ อ.วิไลรัตน์ ศรีคำ ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาหอสมุดฯเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ มอบหนังสือให้แก่ คุณฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบริจาคหนังสือสมทบกิจกรรมของโครงการห้องสมุดสู่ชุมชน ในงานวันคล้ายวันสถาปนา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ไปยังภาพ