ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๕๗

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗


ภาพร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๘  ของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ไปยังภาพภาพงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ (Mahidol Quality Fair#๒๐๑๔ ) "ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน" วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพระดับส่วนงาน เรื่อง "ระบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นแบบบูรณาการ" ของสำนักงานบริการวิชาการและวิจัย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ไปยังภาพภาพการจัดกิจกรรม กล้ามเนื้อผ่อนคลายกายเป็นสุข เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะทำงานเสริมสร้างความสุของค์กรของวิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรม "กล้ามเนื้อผ่อนคลายกายเป็นสุข" ซึ่งได้เชิญนักกายภาพบำบัด มาบรรยายเกี่ยวกับการนั่งหรือการยืนในที่ทำงานแบบผิด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย และสาธิต วิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้นให้กับบุคลากร ของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม ๒๒๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการวิทยาลัยราชสุดา ในกิจกรรมนี้มีบุคลากรสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ลิ้งค์ไปยังภาพภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาฯ มอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ครบรอบ ๔๕ ปีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึก ให้แก่รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๔๕ ปี ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ลิ้งค์ไปยังภาพภาพต้อนรับคณะดูงานจาก โรงพยาบาลพุทธโสธรและคณธทำงานสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ห้อง ๒๐๐ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรี ประธานชมรมคนพิการ โรงพยาบาลพุทธโสธร และคณะทำงานสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นไปเตรียมความพร้อมในการให้บริการสำหับคนพิการและเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราต่อไป ลิ้งค์ไปยังภาพภาพพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๕ ธันวาคม) อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของวิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการชั้น ๑ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ไปยังภาพ