ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนมกราคม ๒๕๖๒


ภาพแพทย์หญิงวัชรา  ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดาได้รับเชิญ เป็นวิทยากรหลัก ในหัวข้อ เยาวชนพิการ แต่เพศไม่พิการเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดาได้รับเชิญ เป็นวิทยากรหลัก ในหัวข้อ "เยาวชนพิการ แต่เพศไม่พิการ" และเข้าร่วมประชุมในการประชุมระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ในประเด็น "การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: จากยุทธศาสตร์ สู่การปฎิบัติที่ยั่งยืน" ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนภาควิชาหูหนวกศึกษาของวิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนภาควิชาหูหนวกศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ภาวสิทธิไพศิฐ พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาหูหนวกศึกษา ครูผู้ช่วยสอนและล่ามภาษามือ ให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพาร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ครบรอบ 42 ปีเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ครบรอบ ๔๒ ปี ณ ห้องประชุมอารีวัลยะเสวี ชั้น ๒ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาพิการเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาพิการ จัดโดย หน่วยบริการนักศึกษาพิการ (DSS )วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพนักศึกษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นักศึกษาจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมี คุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพพิธีเปิดงานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ครั้งที่ 24วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อัษรเบรลล์แห่งชาติ จัดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ ประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์นานาชาติ ครั้งที่ ๖ และประกวดการอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน ครั้งที่ ๑๑เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ และวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม

ภาพผู้เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบมูเดิลในการเรียนหลักสูตรออนไลน์ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมออนไลน์ผ่านระบบมูเดิล สำหรับครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดอบรมครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๒๐ คน เพื่อเรียนรู้การใช้ระบบมูเดิลในการเรียนหลักสูตรออนไลน์ โดยมี อาจารย์ ดร. ปรเมศวร์ บุญยืน ผู้วิจัยเป็นวิทยากร ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา งาน DE[AF] SIGNเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา งาน "DE[AF] SIGN" ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาของนักศึกษาหูหนวก วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (อาคารข้างไปรษณีย์กลาง) ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุ รพ.รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ นักศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมี คุณเนตรนภา อนุประเสริฐ รักษาการหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าหารือกับ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เรื่อง การโยคะและการออกกำลังกายสำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไปเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมวิทยากร เข้าหารือกับ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดาและคณะผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและวิทยาลัยราชสุดา เรื่อง "การโยคะและการออกกำลังกายสำหรับ คนพิการและบุคคลทั่วไป" ณ ห้องประชุม ๒๐๐ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพคณบดีให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการ วีดีทัศน์เพื่อการผลิตสื่อสำหรับคนหูหนวก จากประเทศภูฎานภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม " วีดีทัศน์เพื่อการผลิตสื่อสำหรับคนหูหนวก ประจำปี ๒๕๖๒" ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา คณาจารย์ ครูผู้ช่วยสอน ล่ามภาษามือ ผู้ช่วยจดคำบรรบยายและทีมวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพให้การต้อนรับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จาก โรงเรียนเศรษฐเสถียรเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จาก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานภาควิชาหูหนวกศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมี อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง พร้อมด้วยครูสอนภาษามือและล่ามภาษามือ ให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม